Stjernetegnene

Solen bestemmer hvilket tegn vi er født i ...

Solen er midtpunktet i solsystemet vårt, men også det mest sentrale himmellegemet i horoskopet. Solen bestemmer hvilket tegn vi er født i og utgjør vårt innerste vesen, vårt dypeste og mest vitale senter.

Våre grunnleggende anlegg samt lengsler og innstilling til livet kan leses av posisjonen i horoskopet. Solen ”lyser opp” tegnet og huset den befinner seg i, og forsterker de planeter som den er i aspekt med. Positive aspekter av avspeiler som regel gode muligheter til selvrealisering.

Videre symboliserer Solen den maskuline yang-energien og forbindes med autoriteter av ulike slag, det er derfor Solens plassering i horoskopet kan fortelle en del om hvordan vi oppfatter faren vår (eller en annen nærstående farsfigur). Følgelig gir den en viss pekepinn på hvordan vi i vårt voksne liv forholder oss når det gjelder autoritetspersoner.

Hvis man er født på en dato når Solen befinner seg i skjæringen mellom to stjernetegn, vanligvis omkring den 20. hver måned, må man vite hvilken tid på døgnet man er født for å kunne finne ut om Solen har beveget seg inn i et nytt tegn eller ikke. I en slik situasjon vil man til en viss grad være påvirket av begge stjernetegnene.

Væren (Aries)

Væren finner vi fra ca. 21. mars til 20. april

Du er inkarnert på en impuls fra monadens vilje, hvor du i dette liv ønsker å starte fra begynnelsen av. Du har med deg resurser som omsorg og varme, samt evnen til å brenne ut negative energier.

I din personlighetsutvikling har du stadig full fart og skal prøve deg selv i mange situasjoner. Hvor du er en person som vil selv, kan selv, og går gjerne på tvers av samfunnets normer og regler. Her kan du så møte indre kriser og utfordringer. Ved å erfare feilslåtte handlinger og konfrontasjoner, er det ment å utvikle en lærdom som skal få deg til å begynne å tenke før du handler.

Din natur er hurtighet. Etter hvert rettes energien på deg selv og dine indre kamper, hvor du skal lære beherskelse og styring av deg selv. Slik utvikles en personlighet som er lettere å omgås. Etter som tiden går får tanken på konsekvensene av dine handlinger, mer og mer makt. Hvor du så kan begynne å ta hensyn til omgivelsene. Diplomatiske ferdigheter blir fremtredende, hvor du kan vise køkultur og gjøre plass for andre. Energien til å gå i gang med sitt eget liv. Livsmot og glede spres til de du møter på din vei, samt du setter i gang nye impulser i andre som de kan utvikle videre.

Tyren (Taurus)

Tyren finner vi fra ca. 21. april til 20. mai

Som Tyr bør du stille deg selv spørsmålet om ditt arbeid og din hensikt med livet er bestemt av personlighetsbegjær, eller er et uttrykk for sjelens vilje? Når du finner svaret på dette, finner også din sjel sitt rette uttrykk. For å komme så langt, kreves det en stor innsats fra din side. En innsats i å søke din personlighets dybder å kjenne. Alle dens sider, de du gjerne vil skule for omverdenen.

Du er en person som langsomt bygger opp en fast struktur, men som senere skaper sammenbrudd i de samme strukturer. Forandringer i din karakter vil vises for omverdenen, og er en del av din personlighetsutvikling.

Også endringer i ditt verdisystem vil være naturlig for deg. Dog kan det være at det endres kun ved sterk motsand. Dette bør sees i sammenheng med dine indre kvaliteter, og hva det er ment livet kan gi deg av utfordringer og lærdom.

For deg er de essensielle med helsen at hals og skjoldbruskkjertelen fungerer. Fordi disse er sentrert for din skapende aktivitet. Hvis du velger å gå på den åndelige utviklingsvei, bør du lære å anvende en behersket motivert tale, som er utadvendt og forklarende. Det er først når du omsetter dine idealer til ord og handling, at transformasjon blir mulig. Du vil til sist her bli prøvet, for å bevise, at energien flyter fritt og uhindret mellom hals og harachakraet.

Du vil bruke lang tid i dette livet, med å dyrke den sanselige verden og de materielle forhold synes aldri å bli store nok. På et tidspunkt skjer en mettelse hvor du begynner å bli påvirket av de usynelige krefter. Denne indre utvikling går langsomt. I lange tider vil det foregå en kamp mellom de indre kvaliteter, og tilfredsstillelsen av ditt sanselige begjær. Denne utviklingen kan i ekstreme tilfeller skje gjennom psykiske tilstander, som kan bli behandlingskrevende. Hvor du da vil lære å innse hva som vil skje, når du lukker av for din utvikling.

Din indre verden får etter hvert større og større gjennomslagskraft – uten, og det er viktig, at du mister din sunne og solide forbindelse til jorden. Ditt problem er å gi deg selv lov til å åpne for de sjelelige og åndelige impulser. Når du har etablert forbindelse til din høyere bevissthet, vil du skape og uttrykke det som er i ditt sinn, nemlig skjønnhet og kjærlighet.

Tvillingen (Gemini)

Tvillingen finner vi fra ca. 21. mai til 21. juni

Du representerer en konkret tenkeevne. Du analyserer og lærer mennesker å skille mellom selvet og ikke-selvet. Å slå bro mellom mennesker gjennom språket, tanken og den allmenne viten som binder dem sammen. Du har en stor dualitetsfølelse, skjelneevne og smidighet, samt bevegelighet i tanken. Gjennom en analytisk aktivitet forstår du det ekstreme og motsetningen i verden. Samt du ser harmoni gjennom konflikt, her er du en formidler som bringer kontakt med andre, som igjen er det som skaper harmoni.

Du er en formidler som forkynner videre til andre. I det lange løp er det dog andre menneskers tanker, oppdagelser og resultater, som kommuniserer. Innlæringen hos deg er hurtig og smidig. Du kan konsumere store mengder bøker, artikler, videoer, lydbånd, telefonsamtaler osv. selv om det kan falle deg tungt å gå i dybden av et tema. Du sprer deg gjerne over flere, som du så kjenner godt til.

Din personlighet bygger på din evne til å kommunisere med alt og alle, og om dette skjer verbalt, musikalsk eller på annet vis, er fullstendig underordnet. Det du lærer er målrettethet og konsentrasjon i din utvikling. Kvaliteter som er nødvendig for å høyne don bevissthet og bevege deg inn mot sentrum i din personlighet.

Denne utvikling skjer gjennom dine selvstendige tanker. Du vender deg så vekk fra å søke viten i den ytre verden, og begynner å lytte til deg selv – utvikle deg selv – i en viss periode gjennom bruk av ”guruer”, meditasjonssystemer og lignende. Dette forlates igjen, men har hjulpet deg et trinn videre i erkjennelsen av ditt sanne jeg.

Din selvstendige tanke er ditt viktigste redskap. Og evnen til å skille mellom riktig og galt, utvikles i takt med større og større forståelse av deg selv og helheten.

Krepsen (Cancer)

Krepsen finner vi fra ca. 22. juni til 22. juli

Du er en person som står for massebevissthet, som ytrer seg gjennom din offentlige mening. Du foretrekker å bo på landet eller ved havet. Ved å ofre dine egne behov som forelder i en familie, utvikler du din massebevissthet. Samt evnen til å skape trygghet og omsorg for familien.

Gjennom uselvisk tjeneste, renselse, offer og en etisk livsførsel fødes det i deg, en ny bevissthet. Denne vil føre deg til verdenstjeneste for hele den menneskelige familie. Jo mer du utvikler deg åndelig, jo mer blir du mottagelig for nye energier.

Som Kreps er det for deg viktig at du begynner å komme ut av ditt skall. Begynn å innse, at tingenes tilstand kan endres gjennom målbevisst handling. Oftest skjer dette først i mitt i livet, og først gjennom handlinger som har som formål å endre ytre forhold til andre menneske, for eksempel sosialt og politisk. Det ligger et sterkt ønske om å bedre forholdene for mennesker i nød, enten dette er fysisk nød, følelsemessig utrygghet eller uvitenhet. Sosialt arbeid på alle nivåer i samfunnslivet er mulig.

Det å kjempe og forfølge et mål bringer deg nærmere opplevelsen av, å være individualist. Senere i livet vil du finne ut av, at denne individualitet har sin egen selvstendige utvikling, og at den kan bearbeides videre på egenhånd.

Du innser da, at varig trygghet ikke skapes i den ytre verden, men i den indre – i seg selv. Dette vil være området for ditt arbeid i dette liv.

Løven (Leo)

Løven finner vi fra ca. 23. juli til 23. august

Du er et gruppebevisst menneske, og står for ekte individualitet og selvbevissthet. Noe som du ikke bør forveksle med det lavere selvs egoisme og begjær. Selvbevissthet og sensitivitet ovenfor verdens impulser, personligheten, sjelen og andres behov, er viktige kvaliteter du skal utvikle i dette liv. Det er ditt begjær som er årsaken til ditt fremskritt. Til sist forandres ditt begjær til en åndelig streben, og til sans for åndelig vilje, formål og hensikt. Du kan virke dominerende og ikke minst materialistisk, idet det okkulte er et av det mest materielle tegn. Det betegnes ofte som ”slagmarken for materialisme og lysets krefter”, og du er hersker over dette tegnet.

Det kan være du tror at alt er fastlagt av skjebnen. Hvor du da nekter å foreta endringer ved deg selv, eller endre ditt handlingsmønster, hvilket kan skape et formålsløst liv. Ser du det slik trenger du da først og fremst å komme ut av din hule, og se verden for hva den er. Slik at du også kan endre deg etter den.

Gjennom meditasjon og tjeneste, skaper du idealisme, intuisjon, sensitivitet og evnen til å motta visjoner. Noe som gjør det mulig for deg å opptre som ”det inspirerte åndelige offer”. Dette gjør deg til en uselvisk verdensstjerne. Slik oppnår du innvielse på åndelig plan, men det er her nødvendig å være ansvarlig, selvbevisst, mystisk orientert, og svært sensitiv ovenfor den åndelige hensikt og andres behov. Slik vil du innse alle sider ved tilværelsens realiteter. Først da kan du oppnå din sjels fullkomne utvikling.

På din vei gjennom livet, ønsker du å gjøre deg synlig. Du ønsker å vise dine evner og talenter under mottoet; Se, hvor stor Jeg er. Du ønsker å herske, lede og organisere, hvilket du også har talent for. Du viser ofte et stort personlig mot, og evnen til å være et eksempel for andre.

Du har pedagogiske evner, samt en særlig evne til å skape en samling på sprette tiltak, gjerne med deg selv i selv i sentrum. Etter hvert flyttes dog sentrum vekk fra de personlige kvaliteter og den rent personlige tilfredsstillelse, til en sterkere sjelelig identitet. Du begynner å oppfatte deg selv som en del av et større hele.

Bevisstheten samler seg om den indre opplevelse av jeg er. Denne opplevelse av å være, er i siste ende spesiell for deg. Men oppleves og erkjennes på et tidspunkt av alle mennesker, som utvikler ego bevisstheten i seg selv.

Jomfruen (Virgo)

Jomfruen finner vi fra ca. 23. august til 23. september

Ditt liv utvikler seg fra å verne, til så å fostre og til sist åpenbare den skjulte sjel. Din sjel vil søke bevissthetens og kjærlighetens utvikling, som får en stor betydning på din vei i livet. Personligheten utvikles, mentalplanet lokkes med tankevnen, som igjen lokkes av begjæret etter viten.

Hos deg oppstår interesser for kunst, sosialt arbeid, religion, healing, undervisning og idealistisk selvoppofrelse. Dette formidles via moderkjærlighet og den instinktive omsorg, og hengivenhet ovenfor det som skal næres, beskyttes eller oppfostres. I løpet av livet endres derfor begjæret etter personlighetens tilfredsstillelse. Ønsket om å erkjenne de indre åndelige realiteter trer isteden mer frem.

Som Jomfru er du den konkrete tankers hersker. Du bruker logikk til å løse konflikter, og bruker du din fulle utvikling – fører det til kjærlighet. For hva er mer logisk enn at kjærlighet, er den beste og mest fornuftige måte å lese problemer på. Ren logikk er sann kjærlighet. Å åpne for kjærlighetsgjennomstrømningen vil også si å åpne for sjelelig og åndelige impulser.

Renhet, som er ditt kodeord, rettes mot kroppen og sinnet. Det perfeksjonssøkende, som ligger i ditt tegn, rettes mot disse ting, som pleies og passes til minste detalj. Dette gjør deg mer og mer i stand til å motta de impulser, som kommer fra din høyere bevissthet. Du går da fra å være opptatt av den fysiske konkrete verden, til å pleie de sjelelige og åndelige impulsers fødsel inn i denne verden. Din tankegang blir nå intuitiv konkret.

Vekten (Libra)

Vekten finner vi fra ca. 24. september til 23. oktober

Du har med deg deler av kvaliteter som stammer fra flere av dine tidligere liv. Resultatene er oppnådd ved indre kamper og ytre erfaringer. Dette gjør at selv om du tilsynelatende ser ut til å vakle i mange av livets situasjoner, er dette aldri lenge, og ofte umerkelig.

Du styrer også seksualproblemet på en mer spesifikk måte enn gjennomsnittet. Noe som gjør at nå kreves det et svar. Her er kunsten, som andre områder i livet, å balansere mellom dine mannelige og kvinnelige egenskaper.

Med riktig bruk av tankeevnen, kan du lære å skille mellom motsetninger, og finne den knivskarpe vei som går på det å holde balanse. Din seksualitet er et symbol for indre dualitet, som nå overvinnes ved egen kraft og omdannes til en enhet. Dette gjøres mellom det himmelske bryllup mellom sjelen og personligheten på det mentale plan.

Det som skal erkjennes for deg, er respekten for deg selv og ditt liv. Dette skjer gjennom utvikling av jegets bevissthet og evnen til å treffe valg. Balansen mellom deg selv og andre mennesker må etableres, uten at du føler deg nødt til å undertrykke egen individualitet og utvikling. Din prosess går i retning av å harmonisere deg selv i forhold til en større og større helhet.

Du har evnen til å se en sak fra mange sider, og kan ofte ta høyde for samtlige involverte i en saks avgjørelse. Derfor gjør du det godt i arbeidssituasjoner som handler om å harmonisere og avbalansere forhold mellom mennesker.

Du har et utpreget selskapelig talent, samt et ønske om å hjelpe mennesker til større innbyrdes forståelse. Dels i forhold til et annet menneske, dels i forhold til større grupper av mennesker, og kanskje endog i forhold til hele verdensorden. Via dette oppnår du en stadig større mellommenneskelig frihet og harmoni. Til sist opplever du en universell harmoni.

Skorpion (Scorpio)

Skorpion finner vi fra ca. 24. oktober til 22. november

Som Skorpion kan du komme til å møte dine egne indre vendepunkter, som er ment for deg for å kunne velge den åndelige vei. Din sjel kan føre deg til indre innvielser, som igjen kan manifestere seg i det ytre. Hvem du er og hvordan du velger å leve, er for deg bevisste valg.

I løpet av første halvdel av livet, vil du bruke mange krefter på å få makt over den ytre verden, og skape deg et sikkerhetsnett. Det vil forekomme fiender, som vil forhindre deg i å oppnå makt, penger, sex og alle andre behageligheter du begjærer. På dette nivå erkjenner du ikke at livet er evig.

Okkulte interesser i alt psykisk, usynelig og ting hinsides døden, kan du glemme alt om. Det kommer først langt senere i din utvikling. Når du så begynner din utvikling, oppdager du at din egen psyke er din virkelige fiende. Her begynner da din indre kamp, kampen mot personlighetens begjær og avhengigheter. Skritt for skritt vil du erkjenne deg selv. Dette er intenst, og ofte til stor belasting for omgivelsene.

Bit for bit transformeres dine lavere egenskaper til bevisst styrke og selvkontroll. Langsomt, men sikkert får kjærligheten større innpass i ditt liv. Først på dette stadiet kommer psykiske evner til syne, som er et resultat av transformerte energier. Disse kan du bruke til egen karakteroppbygging, i stedet for å bryte ned. Denne indre kampen er selve lysets seier over mørket – det vil si, sjelens seier over personligheten.

Du har evnen til å se andres projeksjoner, og selv bevisstgjøre dine egne. For slik kan det som ikke er ekte ved personligheten dø, og du kan fødes på ny i ditt indre. Du vil slik sett ha seiret over din indre drage.

Skytten (Sagittarius)

Skytten finner vi fra ca. 23. november til 21. desember

Som Skytte har du et intellekt som er mottagelig for en meget stor erfaring dette livet, også kalt intuitiv persepsjon. Dette kan gi deg innsikt til å se problemer i et nytt lys, som før kunne sees som uløselig. Du ser klart for deg hva du vil, og gjør raskt fremskritt i livet, spesielt når du følger din intuitive forståelse.

Du har en god sans for planlegging, retning og styring. I ditt indre vet du at energi følger tanker, og at viten er makt. Du har behov for frihet., ekspansjon og en tro eller visdom du kan leve eller ”dø” for. For deg er søken etter erkjennelse og sannhet alt. I dette liv har du mulighet for å se noen nye visjoner, og gå mot nye og høyere mål.

For deg er det viktig å se ditt liv i sammenheng med en større helhet. Til dels et større perspektiv i forhold til andre mennesker, dels til de større prinsipper gjennom for eksempel utdannelse og reiser til fremmede land. Slik oppleves fremmede kulturer, livsformer, skikker osv. når du føler at du har oppnådd et rimelig omfattende og sant bilde av den verden du lever i, kommer behovet for å forstå årsakene til denne verdens mangfoldigheter.

Du ønsker å kjenne de store sannheter, samt de bakenforliggende årsaker. For deg oppstår da ønske om å lese og studere alt fra filosofi til religiøs litteratur. Men den virkelige erkjennelse skjer først, når du selvstendig erfarer og viderebearbeider din egen selvstendighet.

Etter at du har åpnet for egen erkjennelse, som er den viktigste redskap for oppnåelse av visdom, når du den ene innsikten etter den andre. På denne måten er du en streber, men du deler også gjerne din visdom med de som kommer til deg for å få hjelp.

Steinbukken (Capricorn)

Steinbukken finner vi fra ca. 22. desember til 20. januar

Du er synonymt med ansvar, pliktfølelse og personlige ambisjoner, som er med på å gi krefter til å dra det store lasset i dette livet. Her oppnår du lett faglig dyktighet og kan ofte få en ansvarsfull stilling.

Senere i livet kan du finne ut at det består også av andre verdier. Du er typen som kan finne på å skifte ut en disiplinert vellykket karriere med et behagelig liv i Syden. Så sant du har sikret alle dine kjære økonomisk da.

Din form for organisasjon preger alt du gjennomfører, samt orden og utnyttelse av muligheter. Løfter du din bevissthet mot åndelige dimensjoner, følges dine indre mål med samme orden for disiplin, struktur og ansvarlighet. Egenskapene er de samme, selv om målet har blitt forandret.

Du kan være et meget gåtefullt menneske. For deg er det viktig å få tilfredstilt dine ambisjoner, hvor livet vil gi deg muligheter til å romme store åndelige egenskaper. Her kan du frigjøres fra tidligere inkarnasjoner, men ofte skjer dette via opplevelse av dype materielle konflikter. Livets aspekter er ment for det åndelige søkende menneske å bringe frem ydmykhet, hvor det gis adgang til indre innvielser ved å knele.

Hemmeligheten rundt denne ydmykhet, kan føre deg til avslutningen av dine oppgaver her på jorden. Om du er en person som styres av materialisme, kan loven om karma gi deg følelse av et ”salg av skjebnen”. Som er ment for ødeleggelse av den struktur som holder deg igjen til å frigjøre din sjel fra formens herredømme.

Vannmannen (Aquarius)

Vannmannen finner vi fra ca. 20. januar til 19. februar

Du kan ha blitt sett på som overfladisk, asosial og selvopptatt i tidligere perioder av livet. Slik sett kan det falle deg enklest å være en trofast funksjonær og hengiven medarbeider i et firma, eller en forretning. Hvor du ofrer alt hva du har, for å få det til å lykkes.

Din personlighet og karma er ikke så dominerende, som for andre mennesker. I løpet av ditt liv forvandles ditt intellekt til intuisjon, som igjen forbinder ånd og materie. Her vil du skape nye ideer, som har mulighet til ordnet og rytmisk å manifestere seg på det fysiske plan.

En av dine viktigste funksjoner er å forstå lovmessigheter og regler ut fra et helhetssyn – alt etter ditt bevissthetstrinn. En måte å forstå ting på er, å avgjøre hvor grensene egentlig er. Derav kommer den tradisjonelle fremstilling av deg som original, utradisjonell og ukonvensjonell. Du er i gang med å søke nye grenser. Først i den sosiale verden, siden i bevissthetens dimensjoner.

Først som de små ideer, så som prinsipper som samler deg i større og større forståelse, og endelig som en helhetsforståelse av det lovmessige. Fellesskap og identifikasjon med andre mennesker med samme forståelse er viktig for deg. Når du begynner å beskjeftige deg med de lover, som ligger til grunn for den sjelelige og åndelige utvikling, løftes bevisstheten din opp til hittil ukjente nivåer av innsikt.

Gjennom denne utvidelse av bevisstheten finner du din egen identitet – ikke som et særskilt individ, men som et individ som selvstendig inngår i helheten. Denne videre utvikling skjer gjennom det å inngå i fellesskaper, som har til formål å hjelpe andre mennesker. Være seg humanitært, informativt, vitenskapelig eller dypere arbeid i lukkede kretser. Ved dette oppnås en stadig stigende følelse av identitet og formål.

Fiskene (Pisces)

Fiskene finner vi fra ca. 20. februar til 20. mars

Du er styrt av et bånd som finnes mellom personligheten og sjelen. I en tidlig utviklingsfase kan du bli styrt av negativitet, lett påvirkelighet, dyrisk og emosjonell sensitivitet. Ved utviklingen av personligheten gjennom livet, utvikler du evnen til å se sannheten bak ting. Samt evnen til å analysere. Her kommer da personligheten og sjelen din sammen i en form, som igjen gir deg evnen til formidling.

På din utviklingsvei blir du bevisst om din egen indre styrke, til å frelse deg selv og andre. Du bruker din energi til å sette grenser, og frastøte uhensiktmessige mønstre og relasjoner. Du finner til slutt din indre psykologiske selvinnsikt som gjør at du motiveres av kjærlighet og visdom.

Du har en uutalt hjelpsomhet og ønske om å være til nytte for andre. Ofte kan det være vanskelig å definere grensene her. Du kan lett føle deg utnyttet, noe som kan medføre at du hengir deg til et innbilt martyr liv. I kontakt med den ytre verden stilles det gjerne krav om fornuft, logikk og praktisk sans. Egenskaper som du kan bli nødt til å utvikle.

Din indre verden henviser til en utvikling hvor du ønsker å være til hjelp for andre mennesker. Dette kommer til uttrykk strukturert og målrettet. Medlidenhet og medynk forandres her til dyp medfølelse, som kommer fra en ekte kjærlighet til dine medmennesker. Intuitive evner i retning av healing, og forskjellige former for indre klarsyn kan du også utvikle.

Etter stund opplever du mysteriet i å finne deg selv ved å miste deg selv – og oppofrelsen blir ekte og ”uproblematisk”. Erkjennelsen blir intuitiv, men kan utvikle seg dramatisk, i takt med ønsket om å still deg betingelseløs til rådighet.