7 Planer og Verdener

Vårt Solsystems 7 Planer og Verdener

Kloden fremstår for den Kosmiske Bevissthet som et levende vesen, hvor de fysiske beboere bare utgjør en brøkdel av alle vesener som er knyttet til den. Det fysiske plan er rett og slett det groveste blant mange andre verdener, der livet søker å uttrykke sin iboende trang til å skape, omforme, forskjønne og perfeksjonere.

I et todimensjonalt tverrsnitt kan vi se livsplanene knyttet til kloden som på skissen av de 7 ringene. De 7 ringene indikerer planetene, verdenene og kroppene til planeten, hvor de 7 chakraene, kun utgjør det menneskelige personlighetsområdet på det astrale og mentale plan.

De forskjellige lagene i klodens aura uttrykker forskjellige materielle tettheter, men de ligger ikke side om side, som angitt i skissen, da den astrale verden kan betraktes som 4-dimensjonal, den mentale verden som 5-dimensjonal, mens de enda finere planer kan knapt begrenses av dimensjoner i det hele tatt. Dette betyr for eksempel at den mentale verden gjennomtrenger de andre «lavere» planer og dermed er like nær det fysiske – menneskeheten, som de grovere astrale energiene. Avstand er identisk med forskjellen i frekvens.

På hvert av de indre planer, er det vesener som har en funksjon i forhold til den fysiske kloden, og det vil være menneskehetens oppgave i fremtiden å etablere et mer bevisst samarbeid med klodens åndelige celler.

Planeten Jorden består av 7 verdener, hvorav den fysiske med mineral-, plante-, dyre og menneskeriket kun omfatter den tyngste halvdelen av den fysiske-eteriske verden.

Høyere verdener gjennomtrenger lavere vibrerende verdener. Menneskenes følelser og tanker korresponderer med den astrale og den lavere mentale verden, som fungerer som hjemmets sfærer mellom de fysiske inkarnasjonene.

Vil du lese om legemene ... Klikk her

Det Fysiske/Eteriske Plan

Det Fysiske Plan
De laveste stadier av vibrasjon som substansen kan ha, herunder fast stoff, væske, gass og eterisk materie.

Det fysiske plan er den verdenen, hvor mineral-, plante- og dyreriket kan utfolde seg og vokse til stadig mer fullkomne former. Menneskeheten vil være bundet til dette plan, så lenge det har dyrebevissthet, det vi si, så lenge det ikke har levd ut sine egoistiske tilbøyeligheter.

Det Eteriske Plan
Fire fysiske plan som eksisterer på et finere nivå, enn den fysiske gassplanet. Foreløpig usynlig for de fleste mennesker.

Den eteriske verden bebos av naturvesener som alver og mindre devaer (engler), som blant annet har den oppgave å medvirke til oppbyggingen av planteriket og menneskets og dyrenes eteriske legemer. Uten disse vesener ville planteriket forfalle, ettersom det ville savne vitalitetsenergi og en bevisst oppbygging av dyktige og vakre former. I tillegg bygges det opp mange indre foki i eterisk stoff, for å være tett på menneskeriket.

Det eteriske plan, er et begrep introdusert i teosofien av Charles Webster Leadbeater og Annie Besant for å representere den subtile delen av det nedre eksistensplanet. Det representerer det fjerde (høyere) underplanet i det fysiske planet (et hyperplan), de nedre tre er tilstandene av fast, flytende og gassformig materie.

Begrepet «eter» ble tatt fra gammel gresk filosofi og vitenskap, inn i viktoriansk fysikk og brukt av Madame Blavatsky for å tilsvare Akasha, det femte elementet (kvintessens) av hinduisk metafysikk.

Det greske ordet «aither» stammer fra en indoeuropeisk rot-aith- («brenne, skinne»). Blavatsky relaterte også ideen til det hinduistiske Prana-prinsippet, den livsviktige kraften til levende vesener, som er til stede i alle naturlige prosesser i universet. Prana ble først forklart i Upanishaderne, hvor den er en del av det verdslige, fysiske riket som opprettholder kroppen og sinnet. Blavatsky pleide også å bruke ordet «astral» uten å skille for disse antatte subtile fysiske fenomenene. De esoteriske konseptene til Adi, det buddhiske planet, kausalplanet og det monadiske planet er også relatert til det, av det eteriske planet.

Det Astrale Plan
Astralverdenen er et gigantisk eksistensplan, som omkranser Jorden. Astralplanet kan normalt ikke ses eller oppfattes, for planet består av stoff med en finhetsgrad som ikke kan iakttas med de fysiske sanser, men alle mennesker opplever den astrale verden, når de sover, eller når de er døde. Derfor sies det i den esoteriske litteratur, at søvnen er «den lille død». Søvnen og døden er prinsipielt identiske tilstander, dog med den avgjørende forskjellen, at når et menneske faller i søvn, trekkes bevissthetstråden ut av hjernen. Men når et menneske dør, trekkes bevissthetstråden også ut av hjernen, men også livstråden eller «sølvtråden» går definitivt i stykker. Livstråden eller sølvtråden er den energiforbindelse, som er mellomleddet mellom den fysiske kroppen og de indre legemer. Uten denne forbindelse, ville det ikke vært noe liv.

Følelsesplanet, som inkluderer motpoler som håp og frykt, sentimental kjærlighet og hat, lykke og lidelse. Illusjonenes plan.

Den astrale verden består av følelsesenergier, og den er bebodd av ikke-fysiske vesener som enten ikke har steget ut over egoisme, eller som har en spesiell funksjon av å styre og oppbygge astrale energier på en slik måte at den fremmer de fysiske rikers evolusjon. De fleste mennesker bor på astralplanet i en diskaneret tilstand (et menneske, som ikke lengere er i en fysisk kropp), det vil si i tiden som går mellom de fysiske inkarnasjonene. Den astrale verden er bygget på ønsker, tanker og følelser fra innbyggerne og ligner derfor på mange måter det fysiske plan, som ganske enkelt er skapt i lettere materie.

Det Mentale Plan
Det planet hvor de mentale prosessene finner sted.

Den mentale verdens høyere områder er bebodd av vesener som har steget ut over egoisme, og er et Lysunivers med utrolig skjønnhet, som bare i liten grad er underlagt begrensningene i rommet. Det er fra dette og høyere plan at det meste av menneskehetens usynlige hjelpere fungerer og søker å inspirere menneskehetens mottakelige sjeler, og transformere og lede Lyset som strømmer til kloden, slik at det vil gagne de fysiske og ikke-fysiske veseners evolusjon, mest mulig. På det mentale plan omsettes ideen om nyskapelse og grunnleggende forandringer til konkrete tanker, som fanges opp av spesielt begavede kunstnere, forskere og filosofer, som deretter søker å omsette dem til handling, til gavn for beboerne på det fysiske plan.

Menneskets utviklingsgrad og chakraåpning er avgjørende for i hvilken grad individet er mottakelig for impulser fra de indre verdener. Men få idéskapere er klar over at deres større ideer kan skyldes inspirasjon fra det mentale plans vesener.

Det høyere mentale plan er Guddommens tankesfære, som er direkte underlagt Jordens indre Styre. På det lavere mentale plan, bygges det opp tankeformer som kan være mer eller mindre forvrengt og derved delvis skjule det virkelige Lyset. Disse tankeformer ligger til grunn for menneskehetens filosofier og ideologier.

På dette eksistensplan skal alle mennesker bearbeide de tanker, forestillinger og idéer, som de har beskjeftiget seg med i den fysiske inkarnasjon. For de fleste har tankene vært temmelig egoistiske på grunn av den utdannelse man har tatt, og de mentale prosesser man har brukt for å anskaffe de sosiale posisjoner og fysiske goder, man har begjæret.

I tilværelsen på mentalplanet skal mennesket analysere sine motiver og de tankeformer, som ble oppbygget i den mentale natur. De har skapt et bestemt tankeklima med forutfattede meninger og holdninger. Fastlåste tankemønstre har ofte ligget bak begjæret etter makt og innflytelse, samt holdninger til materielle goder og til seksualitet.

På de høyere mentale underplan vil langt de fleste mennesker ikke ha særlig mye å bearbeide, fordi høyere universelle tanker og idéer, samt høyere åndelige aspirasjoner, ikke har plass i de fleste menneskers liv.

Derfor vil de fleste tilbringe tiden på de høyere mentale underplan, som en lang søvntilstand, inntil de til sist opplever «å komme hjem» til menneskets sanne hjem − Sjelens plan eller det kausale plan. Kausalplanet er sjelens plan. Det er her alle erfaringer gjennom menneskets mange fysiske liv er samlet, i Sjelens store «databank».

Sjelen − som under blir mer detaljert beskrevet – planlegger nå, hvor og hvordan den med størst utbytte kan inkarnere neste gang, og jo høyere utviklet mennesket er, jo større blir Sjelens medbestemmelse.

Sjelen
Sjelen befinner seg på det høyere mentalplan og er brennpunktet for monadens åndelige energier, som den nedtrapper eller nedtransformerer, så de blir tilgengelige for det inkarnerende menneske.


På det nåværende utviklingstrinn er ikke mennesket i stand til å få kontakt med selve monaden, og derfor fungerer Sjelen som monadens representant. Sjelen er derfor den innerste åndelige instans, som mennesket foreløpig kan strebe etter å nå. En av Sjelens mange oppgaver er å fungere som en «databank», som samler opp essensen av de mange inkarnasjoner i de tre lavere verdener og omdanner dem til egenskaper. Sjelen er på en måte menneskets indre «mester», som utvikler seg ved å inkarnere i de tre lavere verdener, og derfor er det menneskets foreløpige evolutionsmål å få bevisst sjelskontakt, via den fysiske hjernen.

Det er Sjelen som sender personligheten i inkarnasjon, fordi Sjelen har det fulle overblikk over alle tidligere inkarnasjoner, og den ved nøyaktig, hvor og hvordan neste inkarnasjon vil gi det maksimale utbytte av inkarnasjonen – herunder den karmiske situasjonen og dermed hvilke mennesker som skal velge å inkarnere sammen med, hvor og hvordan.

Det Kausale Plan

Det tredje av de fire høyere mentalplan, der hvor Sjelen dveler.

Kausalplanet eller Sjelsplanet utgjør de tre høyere under-planer av mentalplanet, og derfor kalles det for det høyere mentalplan. Det er de abstrakte idéers, symbolenes og de upersonlige og prinsipielle tankers verden. Det høyere mentalplan er Sjelens plan, og her finnes de åndelige arketypiske frø, som ligger til grunn for hele evolusjonsprosessen. Det er denne kjensgjerningen, som har gitt denne verden, betegnelsen kausalplanet – dvs. årsaksplanet. I løpet av evolusjonen vil mennesket gjøre sitt lavere mentallegeme til verktøy for den høyere mentale funksjonen.

De Høyere Verdener
De høyere verdener består av Lys av en slik intensitet, at få mennesker vil være i stand til å korrespondere med disse planers vesener, uten den mentale verdens formidling. For å kunne fungere på disse nivåene, må mennesket være kosmisk bevisst, det vil si uten begrensninger av egoet og sinnet og med en fullt utviklet intuisjonsevne, idet man fra disse planer ser all skapelse «med Guds øyne» uten tidens, rommet og atskilthetens barrierer. Det er på disse planer at Guddommens vilje, visdom og kjærlighet uttrykkes direkte, og det er herfra ideene til skapelsen blir dannet av høyt utviklede vesener og deretter overføres til mentalplanets «arkitekter».

På disse planer er det fortsatt veldig få vesener, fra denne klodens menneskehet. Høyt utviklede vesener, som har utviklet seg på andre planeter og som er like langt foran menneskeheten i utvikling, som vi er før dyrene, søker her, i samarbeid med de store representanter for deva-hierarkiene, å uttrykke den guddommelige skapelsesplanen. Hensikten er å bygge denne kloden, slik at alle dens riker får livserfaringene og mulighetene for skapelse, som til enhver tid passer best i deres utviklingsforløp og i Den Store Plan. Det buddhistiske plan er planetens senter for kjærlighet og visdom. Det atmiske plan fokuserer på guddommens vilje. Det monadiske plan transmitterer (overfører) Sol Logos’ kraft, og det guddommelige plan, Adi, skaper overgangen til de kosmiske plan, som ligger utenfor vår klodens frekvenser.

Det Buddhiske plan (Intuisjonsplan)
Det buddhiske plan har navn etter prinsippet «buddhi», som betyder «Den Universelle Sjel». Planet er hjemstedet for enhetsbevisstheten − den rene, intuitive innsikt, den åndelige kjærlighet og visdom − som man i Vesten kaller Kristusbevisstheten. Buddhi er den «høyere» gjenpart av følelseslivet, og det er alle menneskers oppgave i evolusjonens løp, å gjøre astrallegemet til et speil for disse opphøyede tilstander.

På det buddhiske plan, finner du ditt Høyere Selv – som en forlengelse av deg selv, som er en del av deg og en del av Kilden - den ultimate høyere kraft, den Universelle Kilden til Kosmisk Energi. Denne energien knytter oss til alt og alle. Vi er alle sammenkoblet gjennom delt energi. Og ettersom denne Universelle Energien - denne Høyere Bevisstheten - er inneholdt i hver enkelt av oss, kan vi bruke det Høyere Selv til å få tilgang til denne Universelle Visdom og Kunnskap, innenfra.

Det Høyere Selv er ikke Sjelen, heller ikke Ånden/Monaden, men den utstrålingen som finner sted mellom de to. Det kalles også ofte for Jeg–er–Nærværelsen.

«Det Høyere Selvet kan sees på som det kloke vesenet i oss alle, energien til vårt Høyeste Potensialet, som venter på å bli uttrykt.»

Det Atmiske Plan (Åndelige plan)
Atma betyr «Den Universelle Ånd». Her finnes den rene, konsentrerende energien, den åndelige vilje, hensikt og formål med evolutionsimpulsen. Den dynamiske fremdrift, som fører alle livsenheter igjennom involusjonen og evolusjonen og tilbake til deres åndelige utgangspunkt. På de høyere åndelige utviklingstrinn, gjør mennesket sin fysiske livsvilje – selvoppholdelsesdriften − til verktøy for Atmas åndelige vilje.

Atma er Den Universelle Ånd eller Den Guddommelige Monade – det 7. prinsipp i menneskets syv-foldige konstitusjon. Atma, som er åndelig vilje og hensikt, er sjelens høyeste aspekt.

Det Monadiske plan
Det monadiske plan har fått navnet etter alle livsenheters innerste åndelige kjerne – monaden − den utdifferensierende, guddommelige «gnist», som er utgangspunktet for all utvikling på planeten og i solsystemet.

«Innerst» eller «øverst» finnes Ånden, Livet eller Monaden. Ordet «Monade» betyr «Den Ene». Monaden rommer den «genetiske kode» til Logos eller at den er et miniatyrbilde av Logos. Det medfører at monaden på forhånd er utrustet med potensielle egenskaper, som gjør det mulig å utvikle seg til et vesen med samme utviklingsgrad som sitt opphav. Mennesket er derfor − som det sies i Bibelen − helt konkret «skapt i Guds bilde».

Som lignelsen som den fortapte sønnen forteller oss, er det Monadens oppgave, å begi seg ut på en lang pilegrimsreise, som tar milliarder av år. I evolusjonens løp vil det føre mennesket gjennom alle naturrikene − herunder menneskeriket − og tilbake til «Faderhjemmet», og ved hjemkomsten vil det være utrustet med all den viten og erfaring, som gjør det mulig å fungere som et mektig planetarisk vesen.

Det Logoiske Plan (Guddommelig plan / Adi plan)
Det logoiske plan utrykker − som navnet antyder − selve den logoiske «guddoms» prinsippet, i sin reneste form. Det logoiske plan er det høyeste plan i solsystemet, og det er ikke mulig med menneskesinnet å forestille seg de bevissthetstilstander, som kan realiseres på dette høye planet.

Da disse høye bevissthetstilstander overskrider grensen for menneskets nåværende oppfattelsesevne, skal det nå fokuseres på studiet av de astrale og mentale verdener, for de er relevante for alminnelige, dødelige mennesker, som bevisst eller ubevisst opplever dem, når de sover, eller når de dør.

Mennesket er dypest sett, en «Åndelig Gnist», som er utsprunget fra Logos, og i åndsvitenskapen brukes betegnelsen Logos i betydningen «En Guddom». Logos er derfor menneskets guddommelige opphav.

Logos betyr «ordet», «tanken» m.m. I Johannesevangeliet står der: «I begynnelsen var Ordet … og Ordet var Gud». I åndsvitenskapen brukes betegnelsen Logos alltid i betydningen den manifesterende guddom, som tilsvarer hinduismens Brahma eller Ishvara. Den første universelle Logos er den første utstråling fra det Absolutte – det første av alt manifestert – som på eksistensplanet under seg utsender syv andre Logoi, som igjen på neste eksistensplan utstråler hver syv osv. inntil det fysiske plan nås. Hver Logos av siste utstråling, blir Logos for et solsystem. Hver enkelt Logos er trefoldig. Det vil si at Logos har tre aspekter, som svarer til guddommens tre aspekter: Vilje, Kjærlighet-Visdom og Aktiv Intelligens. Logos har mange betydninger utover «Ordet» – for eksempel «tanke», «hensikt». Logoi er flertalsbetegnelsen for Logos. I åndsvitenskapen er Logoi eksempelvis «Herrene for de syv stråler», som også er kjent som de syv Erkeengler, de syv ånder foran tronen og de syv himmelske mennesker eller skapninger.

Kilde: Visdomsnettet og boken
«Menneskets Indre Univers» av Asger Lorentsen