Solmeditasjon
ved Fullmåne

Månen reflekterer sollyset og skaper et telepatisk høydepunkt. Solmeditasjon ved fullmåne er fremtidens åndelige høytid.

Hvordan meditere?

Hvilke energier kan man motta?

To meditasjonsvarianter
Det er to primære meditasjonsvarianter til meditasjon ved fullmåne: Solmeditasjon ved fullmåne og Meditasjon ved fullmåne.


I denne artikkel fortelles det om formålet med å samles i grupper for å meditere på årets fullmånetidspunkter, og selv om artikkelen omhandler Solmeditasjon ved fullmåne, så gjelder prinsippene for begge meditasjonsvariantene.

Solmeditasjon ved fullmåne
er den nyeste meditasjonen, mens den eldste Meditasjon ved fullmåne benytter en terminologi, som er mer innforstått. Man kan derfor fritt velge den meditasjonsform, som passer best.

De tolv fullmåner blir årets åndelige høydepunkter
I nåtiden erkjenner mange mennesker, at det er en felles kjerne av sannhet i alle de store verdensreligioner, og at alle troende reelt henvender seg til den samme virkelighet i bønn, via invokasjon eller meditasjon. Globaliseringen har medført en verdensomspennende bevegelse mot holisme − helhet og enhet.


Ifølge åndsvitenskapen vil de tolv årlige fullmåner bli samlingspunkt for holistisk og åndelig orienterte mennesker. Fullmånen har alltid hatt stor betydning i de tradisjonelle religioners høytider. Eksempelvis feirer de kristne påsken ved den første fullmåne etter vårjevndøgn, nemlig fullmånen i Værens tegn. Buddhistenes største høytid er Wesak-seremonien, og her feires Buddhas fødsel, opplysning og død, og denne seremoni er sammenfallende med fullmånen i Tyrens tegn i april eller mai måned.

Når store deler av menneskeheten i fellesskap mediterer tolv ganger om året på samme tidspunkt og dermed forbinder seg med livets kilde og hverandre, skapes det et kraftfullt og aktivt energifelt, som reelt utgjør et samarbeide mellom lysets og menneskets riker – den indre og den ytre verden. Dette samarbeide vil etter hvert manifestere en ny sivilisasjon basert på riktige menneskelige relasjoner.

Både Solmeditasjon ved fullmåne og Meditasjon ved fullmåne praktiseres som navnet sier ved tidspunktet for fullmåne. Det er imidlertid ikke Månen, men Solen, som er det sentrale i den meditative praksis. Solen har i alle kulturer vært sentrum i de religiøse seremonier, fordi Solen reelt er kilden til livet i solsystemet, og derfor er Solen et synlig uttrykk for det guddommelige. Den esoteriske tradisjonen bekrefter, at den gylne solskive, som kalles Sollogos, er en levende manifestasjon av guddommeligheten i denne del av Universet. Sollogos er et symbolsk uttrykk for den altomfattende intelligens, som skapte og opprettholder verden.

Solen og lyset er manifestasjoner, og bak enhver manifestasjon er det en umanifestert kraft, som åndsvitenskapen kaller Det Ene Livsvesen. Åndelige krefter fra kosmos strømmer gjennom Solen og inn i solsystemet. Alle deler belives – fra det minste atom, til mennesker og de største planetene. Det er kun et liv, og alt i solsystemet er deler av dette liv. Alt belives og sammenholdes av den samme livskraft.

Et inspirativt høydepunkt
På visse tidspunkt er energiinnstrømningen sterkere enn på andre tidspunkt, og disse periodene er spesielt velegnet til å praktisere meditasjon. Sol innstrømningen kulminerer på bestemte tidspunkt av året. De tolv årlige fullmåneperioder er helt sentrale, men årets åtte solhøytider (vinter- og sommersolverv, vår- og høstjevndøgn og de fire kvartalspunkter) er også vesentlige. Overalt på Jorden samles mennesker ved fullmånetidspunktet for bevisst å motta og fordele de innstrømmende energier til menneskeheten. I meditasjonen skaper de mediterende en telepatisk kanal fra menneskeheten til de åndelige planer i et direkte samarbeide. Som deltaker i en mediterende gruppe kan et hvert menneske på denne måten forankre lysets og kjærlighetens krefter i den kollektive bevisstheten − lokalt så vel som globalt.


Energiinnstrømning i fem dager
Energienes inspirative kulminasjon skyldes at Jorden ved fullmånetid − over en periode på fem dager − tilføres mer åndelig sollys, enn på noe annet tidspunkt av måneden. Årsaken er, at Månens overflate er fullt belyst av Solens lys og Månen reflekterer det fra hele sin overflate. Den engelske esoteriker Alice A. Bailey forteller, at det mektige vesen (Jordlogos), som holder hele planeten i sin bevissthet, har sin mest intense meditasjon på fullmånetidspunktet. Fordi menneskeheten er celler i dette vesens bevissthet, får den del i dette meditative høydepunkt. Det mentale arbeidet lettes, og man blir i stand til å meditere med større effektivitet og lettere oppnå inspirasjon.


Hvordan kan man meditere ved fullmåne?
På fullmånetidspunktet samles grupper overalt på Jorden for å meditere, og utnytte dette gunstige tidspunktet for økt inspirasjon. Det er en praksis som får stadig større utbredelse.


De forskjellige meditasjoner, som anvendes til gruppemeditasjonen, kan variere fra land til land og fra gruppe til gruppe, men allikevel er de essensielle elementer identiske. Det benyttes ofte ensartede visualiseringer, og viktigst av alt har man en periode med meditasjon på et nøkkelord, som rommer essensen av månedens energier. Denne verdensomspennende fokusering i felles meditasjon kan skape en gruppeinspirasjon, som svarer til den intensjon, som ligger i visualiseringene, nøkkelordet, invokasjonen og betinget av den aktuelle månedens energikvalitet. Gruppemeditasjon er langt mer effektiv enn bønn, fordi den kombinerer hjertets hengivenhet med det fokuserte sinnets målrettethet. Gruppens samlede sinn skaper en synergieffekt, som langt overstiger det enkelte menneskes evne. Det er mulig å finne eksempler på gruppemeditasjoner på VisdomsNettet

Nøkkelord og grunntoner for året
Når Solen går inn i et nytt tegn blir en ny tone slått an i den kollektive bevissthet med inspirativt høydepunkt ved fullmåne. Denne tone eller kvalitet kan erkjennes gjennom målrettet meditasjon på et nøkkelord. Det anbefales å bruke følgende nøkkelord som meditasjonstemaer i forbindelse med Solmediasjon ved fullmåne;


Væren
«Vi utsender vår villighet til å tjene planen, for å ønske fremtiden velkommen.»

Tyren
«Vi påkaller nytt lys for menneskeheten og viljen til å se og velge den edle vei.»

Tvillingen
«Vi erkjenner nærværet av Ham, som kommer.»

Krepsen
«Vi hjelper menneskeheten, med å bygge et opplyst hus.»

Løven
«Må kjærlighetens kilde, finne en åpen kanal i oss.»

Jomfruen
«Vi dedikerer vår tid, penger, tale og arbeid... til omsorg for en del av planen.»

Vekten
«Vi må lære å iaktta lyset fra mestrene, og ta beslutninger i overensstemmelse med deres verdier.»

Skorpionen
«Vi foretar den store linjering, som kanaliserer mot til hjertet og seier til sjelen.»

Skytten
«Vår aspirasjon rettes mot lysrikenes hjerte. Fokuser, utsend og avvent svaret fra inspirasjonens pil.»

Steinbukken
«Hva er vår andel i oppbygningen av Den Nye Tidsalder? Hva er vår oppgave?»

Vannmannen
«Vi bekrefter vårt eldgamle løfte om å tjene verden, og tilføyer den nye forpliktelsen: Å tjene mer effektivt og, å samarbeide.»

Fiskene
«Vi styrker vårt bånd med alt, som frigjør menneskehetens sjel til full utfoldelse.»

Hvilke energier kan man motta?
De årlige solmeditasjonene ved fullmåne, som blir årets åndelige høyder i Den Nye Tidsalder, bygger på vitenskapen om astrologi. Den astrologiske vitenskap er reelt læren om energienes samspill i solsystemet og mellom alle de skapninger, som befinner seg i dette solsystemet. Sett fra Jorden passerer Solen på sin bane gjennom himmelrommet tolv astrologiske stjernebilder, som ifølge åndsvitenskapen reelt er gigantiske kosmiske vesener. Denne passasje utløser tolv årlige innstrømninger, som tilsvarer det astrologiske stjernebildes åndelige kvalitet. De astrologiske energier strømmer inn i solsystemet via Solen og mottas av opplyste sjeler på planeten − visdommens mestre − som utgjør det 5. eller overmenneskelige naturrike. De omformer de abstrakte energier til tankeformer og idéer, som den sensitive del av menneskeheten kan motta. Det er menneskehetens oppgave å kontakte og omsette disse strømmene av inspirative idéer og omsette dem i et aktivt, skapende samfunnsengasjement.


Det er en hensikt, en plan og et mål
Ifølge åndsvitenskapen er solmeditasjonene ved fullmåne et ledd i en større plan for menneskeheten − en plan, som har til hensikt å etablere en sivilisasjon basert på riktige menneskelige relasjoner – et rike, som Kristus kalte gudsriket. Dette rikes tilsynekomst blir en realitet, når en større del av menneskeheten åpner hjerte og tanke for kjærlighetens og visdommens kvaliteter. Når etikk og moral, når åndelige og humanitære verdier settes høyere enn verdslige, når riktige menneskelige relasjoner i verden og samfunnslivet er det primære mål, toner dette rike frem på Jorden. Det er ikke noe, opplyste mestre gir menneskeheten som en gave. Det er menneskeheten selv, som må realisere planen.

De tolv årlige solmeditasjonene ved fullmåne er et vesentlig ledd i realiseringen. Som gruppe kan man skape en telepatisk kontakt til de opplyste sjeler og mestrene, og via denne kontakt skape en gruppeinspirasjon. Inspirasjonen stimulerer ikke alene deltagernes individuelle sinn, men også hele menneskehetens. Alt liv utgjør en helhet, og den enkeltes innsats er derfor en innsats for helheten. Jordens opplyste sjeler forteller, at det nettopp på fullmånetidspunktet er mulig å kontakte dem, og den visdom og kjærlighet, som de representerer, kan gjøres tilgjengelig i menneskets sinn.

Telepatisk høydepunkt
Åndsvitenskapen påstår, at de tolv årlige fullmånetidspunkter blir fremtidens åndelige høytider. Forutsigelsen er basert på erfaring, for man har i alle tider og i alle kulturer visst, at fullmånetidspunktet er et telepatisk og inspirativt høydepunkt. I nyere tid er informasjonen først og fremst blitt gitt via Alice A. Baileys omfattende forfatterskap, men det bekreftes dessuten også av den nyeste parapsykologiske forskning.


Åndsvitenskapen opplyser, at fremtidens seremonielle praksis i høyere grad vil ta utgangspunkt i en telepatisk kontakt mellom menneskeheten og Jordens opplyste sjeler enn i en rent følelsesmessig tilnærmelse, som det er kjent fra religionenes systemer. Gruppemeditasjon vil avløse fellesbønn uten at det hengivne aspektet forsvinner. Adgangen til de høyere bevissthetsplan kan sammenlignes med en dør. Under bønn kan man av hele sitt hjerte be om, at Gud, Jesus, Krishna, Buddha, Mohammad eller andre opphøyde skikkelser åpner døren ved å svare på bønnen. Bønnen skaper en kraftfull magnetisk impuls, som med tiden kan fremkalle den ønskede virkning – bønnen går i oppfyllelse. Bønnens metode til kontakt til det høyere, var fortidens primære redskap.

Gruppemeditasjon er basert på tankens kraft og den åpner selv døren til de indre eller høyere livsaspekter. Gruppemeditasjon virker i overensstemmelse med loven om tankens kraft, som er en anerkjent teknikk i både buddhistisk og hinduistisk visdom, hvor den bl.a. kjennes som raja yoga. Grupper, som mediterer ved fullmåne, kan altså selv åpne døren til det indre plan ved hjelp av et felles fokusert sinn, det er som et laserlys som trenger inn på de høyere bevissthetsplan.

Fremtidens åndelige høydepunkter
De tolv årlige solmeditasjoner blir etter hvert, Den Nye Tidsalders vesentligste høytider. I fremtiden vil åndelig orienterte mennesker forlate religionenes dogmer og samles ved disse høytider. Det er ikke snakk om en ny tro, men om en erkjennelseslære, fordi deltagerne selv erfarer årsak og virkning i deres meditative samarbeidet. Etter hvert, som flere og flere mennesker deltar i denne aktiviteten, skapes det en sterk energi- eller lysbro mellom menneskeheten og de indre bevissthetsplan. Det er en lysbro, hvor hensikt og forståelse strømmer inn i menneskehetens kollektive bevissthet og kaster lys over menneskehetens problemer.


Motivet med meditasjonen er viktig
Motiveringen for deltagelse i Solmeditasjon ved fullmåne skal være et ærlig ønske om å hjelpe menneskeheten og samfunnet. Man skal etter beste evne forsøke å forholde seg så upersonlig som mulig til meditasjonsprosessen. Man skal huske, at meditasjonens formål er å kanalisere en kollektiv impuls til menneskeheten og forankre den lokalt. Samtidig er det en vesentlig individuell oppgave å realisere den inspirasjon og de idéer, man mottar ved fullmånemeditasjonen. Motivene skal stå sin prøve i hverdagslivet. Virkningene av fullmånearbeidet skal omsettes til praksis i lokalsamfunnet.


Fullmåneperioden varer i fem dager
Det er ikke kun selve fullmånedagen eller fullmånetidspunktet, som er viktig. Fullmåneperioden og energiinnstrømningen strekker seg over hele fem dager. De to dagene før fullmånetidspunktet er til forberedelse. Selve fullmånedagen er til mottagelse − og de to dagene etter fullmåne er til distribusjon og registrering.


De to første dagene kalles «dagen til avkall og ubundethet». Man forsøker å redusere eller fjerne det, som står i veien for evnen til å fungere som kanal for åndelig inspirasjon. Ideelt sett er det to dager med intensiv forberedelse, hvor man vender bevisstheten innover. Man forsøker å være tillitsfull, og man retter oppmerksomheten mot kilden til den kommende inspirasjon - Jordens opplyste sjeler. Forberedelsen bringer tanker og følelser i samklang med det åndelige. 

Det er ikke en prosess, som foregår adskilt fra det daglige livet. Denne fokuseringen utføres midt i de alminnelige aktiviteter. Det er snakk om en indre holdning og ikke en ytre aktivitet. Det er en trening i en dobbelt livsform – et liv i ytre aktivitet parallelt med en indre åndelig orientering.

Selve fullmånedøgnet
Fullmånedøgnet – det vil si de 24 timene, som går forut for selve fullmånetidspunktet – kalles “dagen for bevarelse og beskyttelse”. På selve fullmånedagen eller natten, skal man forsøke å motta så mye av de innstrømmende energiene som man kan klare å bevare og beskytte til de to etterfølgende dagene.


Fra 12 timer før til det eksakte tidspunkt, kan noen av de opplyste sjelene i det åndelige hierarki kontaktes telepatisk. Fra åndsvitenskapen hører man, at de har satt av dette tidsrommet til kontakt med de medlemmene av menneskeheten, som søker meditativ kontakt på fullmånetidspunktet. Alice A. Bailey opplyser, at man bør avholde fullmånemeditasjonen innenfor de 18 timene, som går forut for og inkluderer tidsrommet for det eksakte fullmånetidspunkt. Det er selvfølgelig ikke realistisk å samle en gruppe til offentlig meditasjon midt på natten. Gruppen må derfor finne et passende tidspunkt innenfor denne tidsrammen. De grupper, som har mulighet for å meditere på det nøyaktige fullmånetidspunktet, skal naturligvis forsøke å gjøre det.

Fullmånedagen er en stillhetens dag, og her tenkes det på den indre stillhet, som skal opprettholdes midt i hverdagslivets aktiviteter. Det er viktig, at man ikke har forventninger til, hva som kan mottas, men bevarer en åpen og positiv holdning. Forventninger kan blokkere for registreringen av idéene. 

To dager til fordeling
De to etterfølgende dager kjennes som «dager til fordeling», og det er perioden, hvor man forsøker å registrere inspirasjonen i hjernen. De fleste mennesker har en utilstrekkelig koordinering mellom den fysiske hjernen og sinnet, og derfor er registreringen ofte en stille prosess. De to dagene til fordeling er en periode, hvor man forsøker å konkretisere, formulere og fordele de energier og idéer, som er mottatt i meditasjonen. Men man skal også forsøke å registrere de inntrykk, som toner frem i løpet av den fulle femdagers perioden. Man kan deretter utveksle idéene med de mennesker, man samarbeider med til daglig, og det er ikke avgjørende, om de mediterer eller ei. Man behøver jo ikke fortelle, at de gode idéer er mottatt under en fullmånemeditasjon – og det er dessuten uvesentlig. Positive og intelligente idéer vil de fleste respondere på.

Oppbyggende meditasjon til fullmånedagene

I dagene før og etter selve fullmånemeditasjonen, kan man bruke denne meditasjonen, som vil hjelpe med å bygge opp og bevare den indre forbindelse. Den finnes i Discipleship in the New Age, Bind 2 - side 127 av Alice A. Bailey.

De 5 fullmånedager:

1) Forestill deg et blått hav og ute i horisonten en strålende Sol, som langsomt stiger opp.


2) Forestill deg at du løper i havet – frigjort fra alle byrder, bekymringer, engstelser og sorger – og svømmer imot en båt, som ligger midtveis mellom deg og den oppstegene Sola. Mens du svømmer, blir du oppmerksom på dine gruppebrødre og søstre, som svømmer i samme retning. Dere gjenkjenner og elsker hverandre.

3) Deretter visualiserer du, at du klatrer opp i båten. Når hele gruppen er kommet ombord, griper dere hver deres åre, og sammen – rytmisk og vedholdende – ror dere imot den oppstigende Sol. I hvert åretak er det harmoni, hensikt og retning.

4) Så ser du – mellom dere og den oppstigende Sola – en skikkelse, som beveger seg imot dere. Det er meg (mester Djwhal Khul), som kommer ut av lyset og går i deres retning. På den opplyste vei kan dere se meg tydelig. I sammen ser dere meg.

5) Du sier da – inne i deg selv – men dog som gruppe:

Inn i lyset beveger vi oss på ditt signal. Ut av mørket kommer vi oppmuntret til dette av alles sjel. Opp fra jorden reiser vi oss, og ut i lyshavet kaster vi oss. Sammen kommer vi. Sammen går vi frem, ledet og ført av sjelen tjener vi, og gjennom deg – mesteren – vet vi. Mesteren inne i oss og mesteren utenfor oss er ét. Dette ene er oss. Dette ene er alt – min sjel, din sjel, mesteren og alles sjel.

Tre store seremonier og ni mindre

Åndsvitenskapen forteller, at livets utvikling er underlagt rytme og syklus. Det er med andre ord tidspunkter for ebbe og flo både i det ytre og i det indre. Naturens vekslende årstider er et velkjent fenomen, men at det også er åndelige rytmer som er ukjent for mange. Det er kjennskapen til disse varierende innstrømninger av åndelig art, som gjør Solmeditasjon ved fullmåne til en praksis, som er fundert på vitenskap og erfaring.

De tre store fullmånehøytider
Det sies, at året likesom månedene har en kulminasjonsfase, som åndelig søkende mennesker kan ta utgangspunkt i. Denne kulminasjonsfase faller sammen med de tre fullmåner i Væren, Tyrens og Tvillingens tegn i perioden fra mars til juni. Disse tre høytider er tidspunkter, hvor den guddommelige hensikt for det kommende år kan erkjennes av grupper, som er telepatisk mottagelig. Det er et avgrenset tidsrom, hvor menneskeheten og de åndelige riker står i deres tetteste forhold til hverandre, og hvor årets mest intense innstrømning av lys, kjærlighet og viljen til det gode er fremherskende. I denne periode er det menneskehetens oppgave å søke kontakt, bli inspirert og planlegge det kommende års åndelige aktiviteter for bedre menneskelige relasjoner.


De ni mindre fullmånehøytider
De ni mindre fullmåner er perioder, hvor man forsøker å innarbeide de åndelige egenskaper i gruppenes arbeide. Her bestreber man seg på å føre planen ut i livet, og i sin personlige natur å integrere de kvaliteter, som tilføres menneskeheten fra de ni astrologiske tegn.


Her skal det gis en kort introduksjon til de tre store høytider, men en nærmere beskrivelse av de ni mindre høytider vil ikke være mulig, men det finnes utallige bøker om emnet.

Påskeseremonien - Livets høytid

Fullmånen i Værens tegn ligger tett på de kristnes påskehøytid. På dette tidspunktet beveger Solen seg inn i Værens tegn ved vårjevndøgn. Det er skjæringspunktet, hvor de lyse dagene blir lengere enn de mørke – eller hvor lyset har sterkere innflytelse enn mørket. Påskeseremonien er derfor en lysfest, hvor man feirer det nye liv og lys, som strømmer inn i den kollektive bevissthet og beliver både naturen og mennesker.

Hvem har ikke iakttatt denne livskraft og vitalitet, som naturen demonstrerer ved våren? Men hvor mange tenker over, at den samme vitaliserende kraft dukker opp på det indre plan, og derfor kan gamle utlevede tanker, forestillinger, følelser og begjær lettere transformeres på nettopp denne tid av året.

Påskeseremonien er høytiden for den oppstandne og levende Kristus, som er leder av det åndelige hierarki. Kristus er Verdenslæreren, og det er den samme skikkelsen som knytter seg til jødenes Messias, buddhistenes Maitreya, hinduenes Krishna og muslimenes Imam Mahdi.

I århundrer har de kristne fokusert på den korsfestede, lidende og døde Kristus, og det har innhyllet påsken i sorg og fortvilelse. I nåtiden bør den Kristi-oppstandelsefra de døde og kjærlighetens seier over mørket settes i fokus. Påskeseremonien er gledens høytid, hvor man kan se frem til livets oppstandelse i hvert eneste menneske.

Åndsvitenskapen opplyser, at under påskeseremonien er det mulig å påkalle et stort åndelig vesen, som kalles “Gjenoppstandelsens ånd”, og som virker gjennom Kristus. Dette gigantiske solvesen formidler en rekke kvaliteter, som styrker viljen til livet og viljen til det gode. Disse kvaliteter kan − hvis menneskeheten påkaller dem aktivt og formidler dem videre − skape en mental fornyelse, som forløser kollektive angst- og frykttilstander. Spesielt dødsangst kan forløses via denne livgivende innstrømning, som gir mulighet for å erkjenne de åndelige sammenhenger, som menneskeheten er en del av.

Disse gjenoppbyggende krefter, som «Gjenoppstandelsens ånd» formidler, vil spesielt stimulere menneskehetens evne til nytenkning. De vil stimulere intelligensprinsippet i alle mennesker over hele verden og skape nye visjoner. Det vil gi mennesker fornyet evne til å tenke, planlegge og handle ut fra deres åndelige forståelse.

Værens tegn kalles for idéenes fødested, fordi den første spire (idé) til en ny visjon bryter igjennom i dette tegn. På det personlige plan kan månedens livsenergi frigjøre det indre “krigerpotensiale” i ethvert menneske, slik at mot og evnen til å kjempe for det, man tror på, styrkes. Påskeseremonien og perioden i Værens tegn er i høy grad en mental forberedelse til neste fullmånehøytid – Wesak-seremonien – hvor man kan motta opplysningsenergiene fra Buddha. Det er en nyorienteringens tid, hvor nye visjoner presenteres, og lyset fra Østen gjør seg klar til å bryte igjennom.

Wesakseremonien - årets åndelige høydepunkt

Fullmånen i april/mai i Tyrens tegn, er sammenfallende med den store orientalske høytid - Wesak, hvor Østen feirer Buddhas fødsel, opplysning og død. Ifølge en gammel legende, som esoterikere betrakter som virkelighet, kommer Buddha til syne i en dal i Himalaya for å velsigne menneskeheten. Han trer frem fra de åndelige bevissthetsplan for å overbringe den guddommelige hensikt fra Shamballa – sentret hvor den guddommelige vilje er kjent.

I Wesak-dalen et sted i Himalaya er Kristus og hans disipler fysisk til stede, sammen med munker og nonner fra de omkringliggende klostre. De mottar på det nøyaktige fullmånetidspunkt Buddhas velsignelse på Hierarkiets og Menneskehetens vegne. Ved Wesak-seremonien forbindes de tre store åndelige sentre på Jorden – Menneskeheten, Hierarkiet og Shamballa.

Denne kontakten mellom Kristus og Buddha åpner for en flodbølge av opplysninger, som strømmer inn i den kollektive bevissthet. Buddhas funksjon som overbringer av den guddommelige vilje og hensikt skaper en intens åndelig atmosfære i de fem dager omkring Wesak-seremonien. Derfor regnes denne begivenhet for årets åndelige høydepunkt. Guds vilje, som er uforståelig for mennesket, nedtrappes til idéer og visjoner, som inneholder planen for det kommende år. Meditasjonsgrupper over hele Jorden samles på dette tidspunkt for å være med til å forankre disse visdoms- og opplysningsenergier og dermed få inspirasjon og innsikt til deres del av den store plan. Opplysningsenergiene skal navnlig inspirere de mennesker, som skaper den offentlige tenkning og mening. På denne måte utdypes alles forståelse, og evnen til å realisere visjonen om riktige menneskelige relasjoner virkeliggjøres.

De store undervisningssystemer og de verdensomspennende medienettverk blir spesielt påvirket av opplysningsenergiene, for de når de brede befolkningsgruppers bevissthet, og dermed kan de nye menneskelige verdier, som leder mennesket fra mørket til lyset, forankres.

I Værens måned og under påskehøytiden er det spesielt tenkeevnens område, som stimuleres. I Tyrens måned føres energiene ned på følelsenes plan for å stimulere de astralt funderende verdier. Det skaper en drivkraft, som sikrer, at visjonene føres ut i hverdagen. Menneskeheten får ingen bedre verden uten et følelsesmessig engasjement, og det er formålet med fullmåneenergiene i Tyrens tegn.

Buddha oppnådde opplysning i denne måned, og Buddha viste menneskeheten veien ut av begjæret og lidelsen. Han fortalte ganske enkelt, at all lidelse oppstår av begjær. Han betonede, at veien ut av lidelsen krever nye åndelige verdier, som retter de mange materielle begjærene mot høyere åndelige mål. Til sist vil det lavere begjær tone bort, og det materialistiske og egoistiske begjær erstattes gradvis av begjæret etter åndelig utvikling.

Sjelens mål for det kommende år kan oppfattes i denne måned. Visdom og opplysning er nøklekvaliteter, og opplysningsenergiene er på deres høyeste.

Den gode viljes seremoni

Fullmånen i Tvillingenes tegn kalles også for Den gode viljes seremoni. Det er menneskehetens høytid. På dette tidspunktet av året kan menneskeheten som et åndelig senter på planeten, feire sin enhet og bekrefte sin rolle som Jordens intelligenssenter.

Det er menneskehetens oppgave å utføre den guddommelige hensikt og vilje i praksis. Menneskehetens bestrebelser på å skape riktige menneskelige relasjoner rommer denne intensjon. Som representant for menneskeheten mottar Kristus de to foregående måneders oppbyggede energier og distribuerer dem videre ut til mennesker med god vilje. Under de to foregående måneder var energiene primært fokusert på tankens og følelsenes plan. Nå kan disse kvaliteter få deres fulle uttrykk på det fysiske plan.

I denne måned når kjærlighetsenergien sitt høydepunkt og dens evne til å skape nye forbindelser blant mennesker og mellom menneskeheten og Hierarkiet konsolideres. Å skape forbindelser er kjærlighetens høyere formål – forbindelser, som overskrider rase, kjønn og religiøse og holdningsmessige forskjeller. Alle mennesker med god vilje må i Den Nye Tidsalder arbeide for menneskehetens enhet og unngå handlinger, som skaper avstand mellom mennesker. Målet er enhet i mangfoldighet.

Det oppnås gjennom utviklingen av nye nettverk, gruppedannelser og internasjonale konferanser, som styrker anerkjennelsen av de mange kulturelle og religiøse forskjeller. Tvillingene formidler en kommuniserende åpenhet som muliggjør, at man kan overvinne de mange menneskelige motsetninger via bruken av intelligent kjærlighet. I denne perioden er det utvidede muligheter for å utbygge og etablere nye kontakter og samarbeidsforbindelser, som kan styrke samfunnsengasjementet. Alle disse idéene er oppsummert i den nye verdensreligions verdensbønn, som også kalles Den Store Invokasjon. Denne påkallelse av guddommelig lys, kjærlighet og kraft kan bli den sterkeste integrerte faktor i menneskehetens utvikling, hvis den tas i bruk av tilstrekkelig mange. Dens kraft baserer seg på den åndelige lovmessighet, at energi følger tanke. Når menneskeheten utsender en appell om guddommelig inspirasjon, så skal de åndelige krefter svare.

Fullmånen i Tvillingenes måned kalles derfor også for verdensinvokasjonsdagen, fordi menneskeheten på denne dag i fellesskap gir uttrykk for sin samlede hensikt gjennom bruken av ~ Den Store Invokasjon. Man vil derfor oppfordre alle til å bruke denne invokasjon hver dag og navnlig ved alle høytider.

Kilde:
Visdomsnettet v/Kenneth