Hva er Reinkarnasjon

Reinkarnasjon er læren om gjenfødelse i det fysiske liv. Man kan også si, at reinkarnasjon er sjelens sykliske skapelse av personligheter, som gang på gang inkarneres på Jorden, inntil sjelen ved hjelp av disse redskapene har innsamlet alle erfaringer i menneskeriket.

Som menneske vil sjelen dermed bli fullt utviklet og fullkommen. Den individuelle sjel er underlagt den guddommelige hensikt, som driver hele evolusjonen mot sitt mål.

Målet for dette solsystemet er utviklingen av Kjærlighet og Visdom.

Sjelen skaper derfor ved hver inkarnasjon tre nye legemer - et fysisk, astralt og mentalt legeme, som den arbeider med å foredle, således at den rene intuisjon (kjærlighet og visdom) kan uttrykke seg fullkomment gjennom disse legemene. Inntil sjelen har oppnådd denne evne, fortsetter den sine inkarnasjoner.

Sjelen kan ikke vende tilbake til primitive tilstander i dyreriket, men vil alltid utvikle seg mot høyere bevissthetstilstander. Karmaloven sikrer denne utvikling, idet et menneske alltid vil møte virkningene av sine egne handlinger.

Denne lære er en grunnlov i hinduismen og buddhismen - og i åndsvitenskapen. Den var anerkjent i den eldste kristne kirke, og det er mange hentydninger til den i både det Gamle og det Nye Testamente. Den ble forbudt og erklært for kjetteri på kirkemøtet i Konstantinopel i året 538. Reinkarnasjon er den eneste lære, som - i forbindelse med karmalæren - på en logisk og fornuftig måte kan forklare livets tilsynelatende «urettferdigheter» og «grusomheter».

Hva er Regresjon

Stammer fra det latinske ordet regredio - å gå tilbake. Regresjon er en tilbakeføring av sinnet til tidligere hendelser ved hjelp av ulike teknikker. Denne terapiformen bygger på antakelsen om at alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes fram igjen. Det gjelder selv om man har glemt eller fortrengt det som har skjedd.

En person kan i regresjon oppleve å komme tilbake til hendelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse eller tidligere liv.

Noen prøver regresjon fordi de ønsker å få innsikt i tidligere liv. Andre prøver regresjon for å få fram i lyset gamle hendelser som er fortrengt, slik at hendelsene kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet. Bare det å gjenoppleve hendelser fra fortiden kan i seg selv ha en terapeutisk effekt. Det er ofte ikke mulig å si med sikkerhet om opplevelsene i en regresjon er autentiske, men virkningene av regresjonen synes å være uavhengig av det. Erfaringsmessig kommer personen i kontakt med og får bearbeidet problemstillinger som har en klar overføringsverdi til personens nåværende livssituasjon.

Den som ledes gjennom en regresjon, vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med den som guider/terapeuten, og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. Kontakten med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser. Merk: Den som guider/terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon. Noen ganger kan regresjon føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse bør derfor ikke foreta en regresjon.