Å Leve i Harmoni med Jordens økte Frekvenser

Det er lett å forbinde begrepet gjennomskinnelighet med det å være åpen og ærlig. Men for å være på den måten må vi åpne oss for den sårbarheten som følger med forsvarsløs synlighet, noe som bringer opp de store problemstillingene ærlighet og tillit.

Vi gjennomgår en personlig og samfunnsmessig forvandling, vi opplever en akselerasjon av energi-og-bevissthet som påvirker vibrasjonen på jorden og i menneskekroppen. I begynnelsen kan det hende vi motsetter oss den forhøyede frekvensen, ettersom den tar oss ut av komfortsonen vår, irriterer oss og skremmer oss. Emosjonene våre og sinnet vårt opplever også den høyere frekvensen. Det betyr at de negative emosjonene vi har fornektet eller undertrykt, vil vakle og fungere dårlig. Enten kan vi åpne oss opp for prosessen med å løse opp og renske ut sneversynte følelser og tanker, eller vi kan forsøke å undertrykke og validere dem på nytt gjennom adrenalinbaserte kjemp eller flykt-metoder.

Vi lever i en verden som virker ugjennomskinnelig og skyggefull.  Vi har avfunnet oss med å ofre en stor del av potensialet vårt, og på grunn av det føler vi oss hjelpeløse. Vi går ut fra at det er helt normalt å være fanget i begrensingenes edderkoppnett og føle seg innsnevret.

Den venstre hjernehalvdelen med sitt analytiske sinn, forårsaker at vi føler oss adskilt fra det ikke-fysiske riket og vår egen sjel, samt fra andre personer og livsformer. Det er fort gjort å glemme hvem vi egentlig er, og hvordan livet fungerer på høyere frekvenser.

Den ugjennomskinnelige virkeligheten gir opphav til den vanen vi mennesker har med å holde på hemmeligheter. Hemmeligheter er noe annet enn mysterier, som leder oss mot lyset og større kunnskap. Hemmeligheter griper forstyrrende inn i flyten, innsnevrer energi-og-bevissthet, og hemmer tilgangen til større kunnskap.

I siste instans er hemmeligheter og løgner så unaturlig for sjelen at den akselererende frekvensen på jorden vil tvinge dem frem i bevisstheten, der de kan bli rensket ut.

I det vi går over i intuisjonsalderen og dens gjennomskinnelige virkelighet, vil vi legge merke til en del viktige fenomener som vil hjelpe oss med å oppleve gjennomskinnelighet. Først og fremst vil vi legge merke til at når vi forlater nået og projiserer fremover eller legger press på oss selv for å bli noe mer eller bedre, hindrer vi opplevelsen av gjennomskinnelighet, som oppstår når vi er rolige, fredfylte og sentrert i nået. Vi legger også merke til at hvis vi stanser eller hindrer flyten på grunn av frykt eller negative tanker, hindrer vi opplevelsen av gjennomskinnelighet, som er en funksjon av å tillate flyten å formidle det vi trenger, og oppløser det vi ikke trenger.

For å oppleve gjennomskinnelighet må vi utvikle tillit, som innebærer at vi har absolutt tillit til oss selv som sjel, til andre mennesker og grupper. For å få det til – spesielt i denne overgangstiden mellom den gamle og den nye virkeligheten – må vi arbeide med intuisjon og sunn fornuft, ettersom mange fortsatt står fast i fryktbasert adferd, løgner og sårede følelser.

Vi kan ha tillit til at grunnleggende sett er alle sjel, og at alle ønsker å vise kjærlighet og bli vist kjærlighet. Selv om andre er avstengt fra sjelsopplevelsen sin, kan vi kommunisere dette telepatisk til dem. Vi kan også lese andre mennesker slik at vi vet hvor mye de er i stand til å ta imot og gi.

Til slutt må vi gå med på å ha absolutt tillit til selve livet og til hvordan det oppstår som et felles skaperverk mellom vår egen sjel og alle andre sjeler, på en gjensidig støttende måte i den felles utviklingsprosess.

Vi lever i en ubehagelig overgangstid mellom den gamle, ugjennomskinnelige virkeligheten og den nye, gjennomskinnelige virkeligheten. Folk oversvømmes av negativitet, lunta er kort, og de fanges i atferdsformer som handler og om kjempe eller flykte. For mange virker tilværelsen vanskelig og håpløs, og på grunn av frykt kan de ønske å gi opp. Andre kjemper for å bevare kontroll og herredømme, noe som er bare et skalkeskjul for frykt.

Vi kan skape en gjennomskinnelig virkelighet i vårt eget liv, selv om andre ikke er enige med oss eller legger merke til hva vi holder på med. Hold øyne og ører åpne for de negative utsagnene og trossystemene i den ugjennomskinnelige virkeligheten, å lær deg å omforme dem til sjelens positive erklæringer som åpner for at energi-og-bevissthet kan flyte og vokse.

Det er viktig at du å kommunisere med personer som ikke er kommet like langt i forhandlingsprosessen som du. Du kan fungere som en tenkeleder, ved å arbeide med den gylne regel og medfølelse for å bistå andre i å renske ut sin frykt. Bestem deg for at du ikke skal engasjere deg i negativitet, og innse at du ikke er nødt til å frelse alle.

Overgangstiden utvikler seg i takt med kloden idet vi alle utvikler oss personlig og kollektivt. Det er viktig å erkjenne at gjennomskinnelighet starter med deg. Ingen andre kan utføre forvandlingsarbeide for deg. Du kan slå deg sammen med andre grupper av likesinnede for å bidra til å stabilisere forandringen din og komme i gang med samskapningsprosessen ut fra gruppesinnet. Du kan øve deg på å stole på at andre tar de valgene de har behov for å ta, uansett hva du måtte mene om det. Alle oppnår gjennomskinnelighet fordi de egentlig allerede er gjennomskinnelige!

Å bli personlig gjennomskinnelig starter med at vi identifiserer og rensker ut virvaret vårt og lever i hjemmefrekvensen vår, i vår egen sfæres senter. Deretter lærer vi hvordan vi skal håndtere den tomheten som oppstår når vi kvitter oss med gamle vaner, identiteter og trygghetsbehov. Dette er perioden for egoets død, og det er viktig at vi i denne tiden ikke lar oss avspore av negativitet. Når vi finner roen, trer vi inn i en periode med stillhet der vi samler oss, eller erindrer hvem vi er. Kanskje vil vi motsette oss å være nødt til å stå ansikt til ansikt med tomrommet, men egentlig er det en fredfylt periode i en kokong, som når sommerfugllarven utvikler seg til sommerfugl. Når vi stiger frem, trer vi inn i flyten igjen, med langt mer tilstedeværelse og tillit.

Hele prosessen starter med ærlighet, som er forbundet med enkelhet og ydmykhet. Vi tillater oss og stå frem som den vi er, og en del av det som viser seg, er virvaret vårt. I stedet for å løpe fra det benytter vi anledningen til å engasjere oss i og identifisere de problemstillingene som gjør at vi føler oss fastlåste, truet og redde.

Når vi har rensket ut flere av de gamle mønstrene, kan vi bli trukket inn i den dype stillheten i det liminale rommet, eller til tiden før og etter at vi har krysset terskelen fra en gammel til en ny virkelighet. Dette kan føles skremmende eller dypt fredfylt. Man kan føle seg blokkert eller fastlåst, sveket eller alene, men dette er ikke annet enn den venstre hjernehalvdelen som feiltolker det som skjer. Egentlig tillater vi sjelen å omforme personligheten vår, noe som forutsetter stillhet og letthet.

I denne perioden kan man løsgjøre seg fra gamle identiteter, historier og motivasjoner. Man kan føle seg desillusjonert på en positiv måte, noe som gir rom for å gjenoppdage og gjenopprette forbindelsen med hensikt og viktige egenskaper. Deretter, på et eller annet mystisk punkt som ikke kan forutsies, «dukker man opp igjen» i verden og føler seg som en ny person, med utvidet kapasitet og en ny identitet som ikke omfatter egoet.

Vi har tillit til flyten, til nået og til ønsket om en virkelighet av høyere frekvenser. Nye ideer fødes sammen med oss – ideer som passer inn i vår skjebne.

Etter hvert som du blir med gjennomskinnelig, vil du i økende grad ønske å ha kontakt med andre gjennomskinnelige personer som er på bølgelengde med deg – personer du kan kalle sjelevenner eller sjelepartenere. Ettersom vi fremdeles befinner oss i overgangstidens skifte, vil de personene vi oppretter forbindelse med, kanskje være delvis gjennomskinnelige, i likhet med oss. Kanskje ser vi gjennom til sjelen, men går glipp av en del av det skjulte virvaret som vil komme til overflaten under tilstedeværelsen av begge personenes gjennomskinnelighet, noe som kan føre til at forholdet tar slutt.

Det finnes en rekke årsaker til at sjelevennforbindelser kan være begrenset, mens hvis du stabiliserer hjemmefrekvensen din til å bli din sfæres tone, vil de personlige forholdene dine snart overensstemme seg i frekvens med denne vibrasjonen. Kanskje tror du at jo klarere du blir, jo vanskeligere vil det være å finne en partner, men det er det motsatte som er tilfellet – gjennomskinnelige personer fornemmer hverandre over store avstander fordi det ikke står noe virvar i veien.

Når det gjelder gjennomskinnelige personer, skjer det en sammenkomst av likesinnede sjeler som dukker opp i hverandres felt uten at noen leter etter eller gjør forsøk på å tiltrekke seg andre.

Når du blir gjennomskinnelig, kan du se deg selv fra sjelens ståsted. Du aksepterer feilene dine som midlertidige – som enkle feil i oppfattelsen – og den negative ladningen forsvinner. Du ser din egen skjønnhet, talentene dine, de skjulte talentene dine og den iboende visdommen din. Du elsker deg selv, men det har ingenting med ego å gjøre. Du nyter å tilbringe til for deg selv. Du blir virkelig ekte. Når dette skjer, lar du andre se deg som du er, uten skam og forlegenhet. Du blir selvbevisst i forsterket grad, du observerer hvorfor og hvordan du tenker, handler og omgås andre. Dette hjelper deg med å stå frem i enda større grad som din egen sjel-i-personligheten – det integrerte selvet ditt.

Når du ser inn i deg selv, tillater du andre at andre ser deg. Når du bestemmer deg for at det er greit å være «blottstilt», tillater du andre å ha sine reaksjoner og forstå hvem du egentlig er. De som er gjennomskinnelige, «forstår deg» umiddelbart – helt inn til sjelenivå. Hvis andre er delvis gjennomskinnelige, kan de ha et forvrengt syn på deg og projisere sitt eget virvar på deg. Det kan medføre utfordringer du må se på, men det finnes også måter å bevare klarheten på uten at du fornærmer eller sårer andre.

Når du tillater deg selv å bli sett, kan du se gjennom illusjoner, utflukter og unøyaktigheter hos andre personer og i situasjoner. Du utvikler Supermanns røntgensyn! Du kan se gjennom til det underliggende, fryktbaserte virvaret, du forstår hvordan det oppsto, og hvordan det kan renskes ut, og du ser lenger inn i den sanne kjernen til en persons (eller situasjons) muligheter og hensikt.

Når du ser igjennom, lærer du å praktisere en form for moral. Det finnes flere metoder som fremmer harmoni med universets prinsipper, harmoni og visdom, og som minimerer risikoen for misforståelser.

Etter hvert som du får en smak av gjennomskinneligheten, når du velger den som levemåte og begynner å tilpasse deg å leve på denne måten, vil du oppleve enkelte «ja, men …». Hold deg sentrert i hjemmefrekvensen din for å finne svarene. Du vil også oppdage at når du har rensket ut ditt eget virvar, blir du også oppmerksom på virvar i samfunnet som du kan renske ut på samme måte som du oppløste de blokkeringene du trodde bare var dine egne. Når du har rensket ut virvaret, er det viktig at du stabiliserer gjennomskinneligheten din, og at du utforsker verden ut fra dette perspektivet. Men du opptager den nye virkeligheten trinn for trinn, underviser du deg selv gjennom din egen innsikt ved at du arbeider med oppmerksom tilstedeværelse og personlige spørsmål.

Å leve i en gjennomskinnelig verden frembringer gjennomtrengelighet. Du vil kanskje oppleve en sammenblanding av sansene dine, en svekking av grenser og at kropp og materie blir porøse. Du blir ytterst følsom for energi, du kan utvikle telepatiske og empatiske evner, og føle at informasjon «innprentes» i deg. Du er flytende, og kroppen din blir tankene og følelsene dine.

Når du utforsker den nye, gjennomskinnelige verdenen, kan du ikke la være å undre deg over hvor gjennomskinneligheten vil lede oss. Nyskapninger som kommer fra den horisontale gjennomskinneligheten, som er konsentrert om den fysiske verden, handler om å foreta fysiske forandringer, basert på informasjonsalderen og lineær persepsjon, ofte på bekostning av hjerte og sjel – og utviklingen av våre egne utvidede menneskelige evner. Når vi ser på hvordan tilføyelsen av vertikal gjennomskinnelighet vil forandre det vi tar for gitt, kan vi se hvordan virkeligheten selv sannsynligvis vil forandre seg til det bedre i intuisjonsalderen.

Med gjennomskinnelighet ønsker vi å bli harmonisert med sjelen og åpne oss for at vår viten og skaperkraft kan falle direkte gjennom personligheten vår. Det er viktig at vi arbeider med prinsippet påkallelse. Vi må huske å be om de ideene og den hjelpen som alltid er der for oss.

Når vi lever i en gjennomskinnelig verden, blir muligheten for opplysthet fullstendig reell. Opplysthet er et resultat av å bli gjennomskinnelige, men den ligger hinsides sinnets gjennomskinnelighet. Den er på mange måter en frigjøring av prinsippet om selvet, men allikevel lever vi i verden og deltar i fysisk skaperkraft.

Inspirasjonfra boken «Klarhet»
av Penney Peirce