Menneskets potensiale – skal søkes i det indre univers

Meditasjon er et stort tema. Interessen for høyere bevissthetstilstander, har alltid vært til stede − ikke bare i Østen, men også i Vesten. Selv om teknikkene umiddelbart kan oppleves annerledes, så er hensikten den samme − å finne skjulte sider i menneskets natur og integrere dem.

Det er alminnelig kjent at meditasjon er en naturlig del av det religiøse systemet i Østen,
for eksempel i hinduismen og buddhismen.

Det er mindre kjent at meditasjon var engang en del av kristendommen. Og mye tyder på at meditasjon igjen, er ved å bli et naturlig element i kristendommen − muligvis fordi bønn og meditasjon er beslektede metoder.

I Vesten er det en økende interesse for meditasjon uavhengig av trosretninger, og generelt kan man si at på tross av at meditasjonens egentlige mål, er sjelskontakt … har meditasjon ingen selvstendig religiøs verdi verken i Østen eller i Vesten. Meditasjon er ganske enkelt en teknikk − en eldgammel teknikk − som i uminnelige tider har vært brukt som en metode til å vende oppmerksomheten fra den ytre verden, inn i sinnets dybder, i håp om å finne svaret på livets tre store spørsmål: Hvem er jeg? Hvorfra kommer jeg? Hvor er jeg på vei?

Meditasjon i nåtiden
Mange stier fører til toppet av et fjell, og i nåtiden tilbys det mange forskjellige meditasjonsmetoder. Årsaken kan være at nåtidens moderne, materialistiske og egoistiske verdenssyn … har skapt et enormt åndelig tomrom, og det gjenspeiles i både sivilisasjon og kultur. Det materialistiske livssyn har gradvis fjernet nåtidens menneske, fra spørsmålet om helhet og formål. Det har fortrengt intuisjonen og åndeligheten, og for de fleste mennesker utgjør livet og menneskeheten ikke en helhet. For de fleste er det ingen mening med livet.

Livsoppgaven
Men ifølge åndsvitenskapen er det en mening med livet – med hvert eneste menneskes liv. Ethvert menneske uten unntagelse har sin egen helt spesifikke livsoppgave og hvor omfattende eller ubetydelig den enn kan forekomme å være, inngår den alltid i en meningsfull helhet. Ingen lever forgjeves. Når dette erkjennes, vil ethvert søkende menneske stille seg selv spørsmålet: «Hva er min livsoppgave?»

Det er kun én som kjenner svaret, og derfor er der kun én man kan spørre − Sjelen. Det enkelte menneske skal selv finne svaret, og svaret fås alene gjennom indre erkjennelse.

Meditasjon er en metode til å oppnå denne indre erkjennelse, og dermed er meditasjon en metode til personlig utvikling. Den personlige utvikling er menneskets bidrag til livets utvikling. Når man møter problemer, forsøker man sedvanligvis å finne løsningene uten for seg selv. Man tror, man skal forandre verden, fordi det ikke erkjennes at verden er et uttrykk for menneskets indre verdier og holdninger. Veien til forandring av verden, er først og fremst en indre prosess. Problemene kan kun løses fra dype i menneskets indre. Meditasjon kan føre inn til disse dybder.

Alt er energi – energi følger tanken
Meditasjon utvider bevisstheten og åpenbarer etter hvert meningen med livet. Det er en systematisk metode, som forsiktig utvikler de kreative potensialene. Og ut av meditasjonens indre verden kan en ny, ytre verden bli født. Egentlig er det enkelt … for naturvitenskapen forteller at alt er energi og åndsvitenskapen tilføyer at energi følger tanken. Når alt er energi, og energi kan styres og kontrolleres ved hjelp av tanken … fornemmes det at mennesket i sin tenkeevne, har et redskap med potensielle muligheter, som overgår fatteevnen.

Tanker reiser som lyset og kan ha enorm kraft, for tanker overfører energi og kan fremkalle det beste og det verste i mennesket. Fokusert energi har stor effekt. Fokusert gruppeenergi har virkelig stor effekt. Derfor er det et innlysende behov for ansvarlig og klok styring av tanken, gjennom meditasjon.

Mennesket er bevissthet
For at kunne ta ansvaret for tankene, skal man først erkjenne at man ikke er sine tanker. Det er mennesket, som tenker. Derfor må det være mennesket, som skaper tankene – og derfor må tenkeren og tanken være adskilt. Selv om det er alminnelig i nåtiden å identifisere seg med disse egenskapene, så er man ikke sine tanker, sine følelser eller sin fysiske kropp, som bare er et redskap for handling. De er ganske enkelt deler av den ytre personlighet. Hva er man så? Man er sin sjel, og sjel er kun et annet ord for bevissthet. Det er bevisstheten som rommer nøkkelen til livets innerste hemmelighet: At ethvert menneske er et udødelig vesen, som er medskaper i livets tjeneste.

Væren
Meditasjon er ikke kun et spørsmål om å gjøre eller vite, men fremfor alt om at være. Etter hvert som man forøker sin væren, lærer man. Etter hvert som man lærer, omsetter man sin viten til praksis. Men meditasjon har en enda dypere oppgave. Den bygger en bro mellom det nåværende bevissthetstrinn og tidligere tiders opphopede erfaringer, som kan frembringes som en indre viten.

Meditasjon åpner langsomt en kanal til sjelens skattekammer og får den oppsamlede viten til å strømme inn i menneskets bevissthetsfelt. Mennesker som mediterer regelmessig og konsentrert, innser gradvis at de vet mer, enn de har lært. De forstår også at de kan finne svar i bevisstheten, når de har bruk for det. Og skattekammeret er uuttømmelig. Når først et menneske er kommet inn i det, kan det bli en kilde til viten på det område, som interesserer en.


Kilde: Visdomsnettet v/ Erik Ansvang