29. okt, 2021

Åndelig Utvikling og Oppstigning

Det er viktig at vi både forstår og respekterer at vi er på forskjellige nivåer på utviklingsveien. Samme hva jeg eller andre deler, så vil ikke det resonere hos alle. Og slik skal det være.

Det som er min sannhet, behøver ikke å være din. Og det som er min sannhet i dag, kan være en annen i morgen. Og det som ikke resonerer hos deg nå, kan gi gjenklang i ditt hjerte om to måneder eller om et år. For vi kan ikke og skal ikke prøve å fremskynde andres utviklingsvei, fordi vi ønsker at flest mulig skal frigjøre seg fra en tredimensjonal virkelighet, så raskt som mulig. At din sannhet er bedre enn andres osv. Vi kan heller ikke fremskynde våre egne prosesser og utvikling, og da kanskje i den tro at vi har kommet lengre, enn vi faktisk har. Du må selv være klar for å lukke igjen døren til fortiden og gå ut på veien som vil lede deg inn i en ny magisk verden.

Å gi slipp er selvfølgelig veldig frigjørende, og gir deg kraften til å utvide din bevissthet. Jo høyere dine vibrasjonsmønstre blir, jo mer flytende blir begrensningene rundt deg. Du må utvikle deg fra en ego selvbevarende natur, til en Sjele-bevarende tilstand. Din Sjel er den delen av deg som er forbundet med den Universelle Helheten. Du vinner medfølelse på den vanskelige måten gjennom smerte og lidelse, eller den lette måten gjennom prosessen med gjenforening med ditt Høyere Selv.

Første gangen du kom til Jorden, var du en skinnende krystallinsk søyle av Lys, fylt med dydene, kvalitetene og talentene til din Gudsstråle Bevissthet. Etter hvert som du sank ned i tettheten, begynte du å bygge et kors av materie, som ble mer og mer besværlig etter hvert som ditt spekter av Lys og skygge økte. Du er nå i prosessen med å elske disse Fragmentene du har skapt, tilbake i harmoni og  balanse, etter hvert som du søker å koble deg på høyere og høyere frekvenser av Lys.

Hvorfor ikke bevege deg inn i sentrum av spiralen av oppstigende bevissthet — inn i øyet av dualitet og polaritet hvor alt er rolig og fredfylt, og fylt med ren kosmisk livskraftsubstans kalt Adamantine Partikler — som venter på å bli støpt inn i din visjon av fremtiden? I selve dette øyeblikket, når du beveger deg inn i ditt Hellige Hjertesenter, kan du oppleve den dype Kjærligheten og medfølelsen til den Høyeste Skaper, vel vitende om at du er høyt skattet, ute på en viktig misjon og at ingenting du kan si eller gjøre, kan forminske denne Kjærligheten.

Gjennom tilgivelse kan din emosjonelle, mentale og eteriske kropp bli helbredet og transformert tilbake til helhet. Dette i sin tur gagner din fysiske kropp og forsterker dine følelse av velvære.

Gjerne si til deg selv: «Jeg tilgir meg selv for enhver handling, tanke eller gjerning — fortid, nåtid eller fremtid — i denne eller enhver annen virkelighet, som ikke har vært bestående av frekvensene av Hellig Kjærlighet. Jeg tilgir alle som jeg har delt uoverensstemmende, disharmoniske energier med, under mitt nåværende eller tidligere liv — i denne eller enhver annen virkelighet — og jeg returnerer tilbake til dem, innpakket i en Kjærlighetsboble, alle negative minner, påvirkede energier og sannsynlige fremtider som vi har skapt sammen. Jeg ber Tilgivelsens Engler om å gjennomtrenge alle Fasetter av mitt Vesen med frekvensene av Kjærlighet og Lys, slik at jeg blir Sjelefokusert og hjertesentrert som en Bærer av Lys og en Mester i Selvet».

Full Spektrum Metatronisk Lys eller Livskraft i dette Universet, kalles Adamantine Partikler, som utstråles i Livets Elv fra Hjertet til Høyeste Skaper. Den blir tilgjengelig når den energiske signaturen din er avstemt til midt Fjerde-Dimensjonalt nivå og høyere.

Skapelsen en del av deg, og du er en Fasett av den Høyeste Skaper. Utvidelsen av Gudsbevissthet resulterer i en utvidelse av ditt aurafelt – din Lysutstråling. Over tid vil flere og flere utvikle en utstråling så kraftfull og ekspansiv, at den vil begynne å få en positiv virkning på de rundt deg – og til slutt på  Jorden og hele menneskeheten.

Mange er i ferd med å komme ut av «tåka», når de beveger seg inn i de midtre Undernivåene i den Fjerde Dimensjon, og din verden blir lysere og klarere, etter hvert som du reiser gjennom hvert Høyere Undernivå. For å kunne motta leksene av Lys, må du løfte din bevissthet slik at du minst kan avstemme deg etter det Femte Undernivået, i den Fjerde Dimensjon. I denne Underuniverselle opplevelsen, er det Syv Undernivåer i hver Dimensjon, hvor det Første Undernivået er det laveste/tetteste og det Syvende Undernivået det høyeste og mest foredlede. Mestrene og dine guider er villige til å møte deg på halvveien; det er imidlertid ved svært sjeldne anledninger de vil senke frekvensene sine ned til tettheten av ekstrem dualitet, for det er altfor ubehagelig for dem.

Egoet er en Fasett av den fysiske personligheten, som var beregnet til å hjelpe deg med å utvikle en følelse av identitet og individualitet over tid.Et utadrettet fokusert sinn, blir styrt av egoet. Det villedede egoselvet var medvirkende i å skape det illusoriske trossystemet på det materielle planet, en virkelighet basert på atskillelse, frykt, egoisme og mangel. Når du utvider dine mentale horisonter, begynner du å bryte ned barrierene av selvbegrensende oppfatninger. Bevissthetsutvidelsen inkluderer å aktivere celler som ligger i dvale i de øvre dimensjonsnivåene i hjernen, og kople deg på visdommen til ditt Hellige Sinn. Blind lydighet er ikke en nødvendighet for Opplysthet, for du strever med å bli en Mester av Selvet og å leve ut dine personlige sannheter, slik de er blitt åpenbart for deg og bekreftet av din hjertekontrollør.

Menneskeheten er midt inne i en Sjeleoppvåkning og Cellulær oppvåkning. Når du beveger deg inn i vibrasjonsmønstrene i den høyere Fjerde- og lavere Femtedimensjon, vil dine celler, din eteriske kropp og ditt aurafelt begynne på en akselerert renselsesprosess. Denne prosessen vil lette og til syvende og sist resultere i nedlastingen av de mange Fasettene til ditt Høyere Selv og den gradvise gjenvinningen av din Lyskropp. Vær oppmerksom og bevisst hvert eneste øyeblikk slik at ditt fokus blir fokusert og klart. Du vil gradvis utvikle en følelse av selvsikkerhet, trygghet og sikkerhet, en viten om at alt er vel og at det vil forbli slik.

Sjelen er en forlengelse av ditt Gudeselv eller JEG ER Nærvær. Sjelen bruker den høyre hjernehalvdelens bevissthet av intuisjon, som er forbundet med det høyere Hellige Sinn og Åndelig Vilje. Et indrefokusert sinn blir styrt av Sjele-Selvet. Menneskeheten er i prosessen med å utvikle de subtile, foredlede sansene som er blitt sløvet av misbruk. Du må bevege deg forbi de grunnleggende, ofte forvrengte fysiske sansene, mens du flittig bestreber deg på å utvikle de høyere mentale sansene av intuisjon og Guddommelig visdom. Det er av største viktighet at du lærer å kontrollere din følelsesmessige natur og å holde tankene dine jevnt og støtt på Lyset.

Ditt Gudeselv er din opprinnelige Kjerneintelligens, din første individualiserte identitet innenfor en Universell eller Underuniversell opplevelse. Innenfor denne Underuniverselle opplevelsen, skapte ditt JEG ER Nærvær dine første Tolv Sjelefragmenter eller Sjeleutvidelser. Siden den gangen, har din Gudsessens blitt brudt og atskilt uttalige ganger. Du er nå i prosessen med å gjenvinne alle de mangfoldige Fasettene til ditt Guddommelige Selv i dette Underuniverset, slik at du kan bevege deg fremover til en større, mer dynamisk og ekspansiv versjon av ditt Guddommelige Selv.

For å hjelpe deg med å oppnå dette, inneholder din Diamantkjerne Gudscelle og ditt personlige Livets Blomst Skaperhjul, de Tolv Strålene av Gudsbevissthet for denne Underuniverselle opplevelsen. De ble utformet slik at du alltid ville ha tilgang til din egen FULLSPEKTRUM GUDDOMMELIGHET for denne Underuniverselle opplevelsen. Din oppgave er å aktivere disse Strålene, å innlemme Gudskvalitetene og egenskapene de inneholder, og deretter bruke disse kvalitetene og egenskapene for det største og høyeste gode.

Det er fremdeles mye forvirring med hensyn til hva Sjelen er, hvordan den fungerer og hvor den residerer. Det er viktig at du forstår den intrikate prosessen med å gjenopprette forbindelsen med de mange Fasettene av ditt Høyere Selv. Det er også viktig at du vinner klarhet om den mer dyptgående læren vi har blitt gitt med hensyn til de mangfoldige Høyere Selv Fragmentene (du har mange, ikke bare en) og prosessen med å innlemme disse mangfoldige Fasettene av Selvet. Her kommer en videregående forklaring på denne høyst viktige prosessen for UTVIKLINGEN AV SJELEN: 

* Du bærer i din Diamantkjerne Gudscelle et krystallinsk, Minnefrø Atom av full selvrealisering fra ditt opprinnelsessted. Den inneholder et svært kort oversikt over høydepunktene i hvert eneste liv du noen gang har levd, hovedleksene du har lært, og talentene du har perfeksjonert etter hvert som du reiste gjennom hele dette universet.

* Sjelen er en forlengelse av ditt Gudeselv eller JEG ER Nærvær. Sjelen er verken Ånd eller materie. Den er et krystallinsk, Hellig Ild Minnefrø Atom, et Fragment av ren Lysessens, som er programmert med å registrere reisen din gjennom hele denne Underuniverselle opplevelsen. Den er koblingen mellom deg, de mange høyere Fragmentene til ditt Høyere Selv, og til syvende og sist, ditt Gudeselv.

* Ditt personlige Sjele-Selv, for dette livet, residerer i ditt Hellige Hjerte som en Fasett av din Diamantkjerne Gudscelle. En celle av Sjelsbevissthet residerer også i Pinealkjertelen. Hver høyere frekvens Fasett av din Sjel, har sine egne Minnefrø Atomer. Når en gitt Fasett opptar residens i din Sjelestjerne som din Over-Sjel, vil den gradvis videre bringe sine personlige vibrasjonsmønsterminner til Minnefrø Atomet i din Diamantkjerne Gudscelle, og også til ditt legemliggjorte Sjele-Selv.

Først vil den aktivere de hensiktsmessige Minnefrøkrystallene i ditt Hellige Sinn. Når frekvensene dine utvider seg for å tilpasse seg dem, vil Minnefrøkrystallene holdt i reserve i din Diamantkjerne Gudscelle, bli aktivert. På denne måten, når du innlemmer alle dine Sjelefragmenter, vil du til slutt vinne evnen til å få tilgang til all visdommen, talentene, de positive minnene og opplevelsene til ditt JEG ER Nærvær for dette Underuniverset. Denne prosessen gjentar seg selv om og om igjen etter hvert som du reiser gjennom de flerdimensjonale nivåene av Gudsbevissthet og innlemmer flere og flere Fasetter av ditt Guddommelige Selv.

Ved spesielle tidsintervaller har det alltid vært små grupper med spesielle, unike Vesener som inkarnerte inni de forskjellige rasene og underrasene, og som frembrakte nye ideer, introduserte nye kvaliteter og egenskaper. Disse høyere Vesenene introduserte deres visdom, høyere bevissthet og spesielle talenter ved eksempel, og de forente seg også fysisk med utvalgte medlemmer av den menneskelige art for å kunne forbedre menneskehetens DNA-kodinger. DU LEVER I EN AV DISSE SPESIELLE TIDENE.

Den Fjerde Dimensjon kunne bli kalt en «overgangsvirkelighet» (Broen), for det er der du begynner å gi slipp på alle forhåndsbetingelsene fra fortiden.
Det Fjerdedimensjonale riket er mer emosjonelt av natur, og derfor er hjertet og følelsesnaturen hovedfokuset. De eldgamle kalte den Fjerde Dimensjon, riket for Maya eller illusjon. Den kollektive massebevisstheten til menneskeheten fyller de lavere tre nivåene i den Fjerde Dimensjon, og det er der hvor mesteparten av Menneskeheten eksisterer mentalt inntil de gradvis begynner å vende seg innover og lytte til tilskyndingene fra deres Sjele-Selv. Ego-ønske-kropp personligheten er mestermanipulatoren i dette riket, og den tilskynder deg hele tiden til å søke mer tilfredsstillelse og lykke via sensasjon og ytre midler til tilfredsstillelse.

Du begynner å kople deg på ditt Indre Kraftpotensiale når du beveger deg inn i de høyere Undernivåene av den Fjerde Dimensjon. Materie blir mer flytende, og derfor blir det lettere å manifestere det du ønsker. Det er derfor du må lære å være besluttsom og å fokusere dine tanker med klar intensjon. Et disiplinert sinn forbinder tankegangen sammen i riktig rekkefølge.

Det er ekstremt viktig at du skal forstå at spredte tanker er skadelige og ugunstige for din fremgang. Å leve i det nåværende øyeblikket – i NÅ øyeblikket  – er en viktig bestanddel i å oppnå Selvbeherskelse. Mental innsats er nødvendig for med suksess å kunne krysse opplysningsveien.

Gradvis vil en god del av dine minner om tidligere hendelser begynne å svinne hen, når du beveger deg ut av riket til den instinktmessige hjernen/sinnet, og inn i riket til det Høyere Sinnet. Viktige egenskaper til en Egenmester er fokuserte observasjonsevner og harmløshet i tanker, ord og gjerninger. Som en aspirant på utviklingsveien, vil større og større Kosmiske Sannheter bli åpenbart for deg. Du skal imidlertid være oppmerksom på at de mindre prinsippene av tidløs visdom hele tiden vil bli utvidet for å innlemme de unike reglene, lovene og sannhetene i det neste eksistensnivået i den endeløse syklusen av oppstigning i bevissthet.

Du må holde kanalen av kommunikasjon åpen mellom Sjelen og hjernen via sinnet. Dette innleder den langsomme reaktiveringsprosessen til Pinealkjertelen og åpningen av portalen til det Hellige Sinn, som befinner seg i den bakre delen av hjernen, nær til kronen på hodet. Det Hellige Sinn gir gjenklang med de Høyeste Fjerdedimensjonale Undernivåene, så vel som alle de Femte- og Sjettedimensjonale nivåene, med en liten del av Syvendedimensjonale frekvenser, som er reservert for fremtidig bruk når du vinner evnen til å reise gjennom de høyeste nivåene som er mulige for menneskeheten i denne Underuniverselle opplevelsen. Du må imidlertid gradvis øke dine egne vibrasjonsmønstre for å kunne kople deg på dette skattkammeret av Kosmisk Visdom.

Det Hellige Sinn og det Hellige Hjertet er ikke laget av materie fra den materielle verden; de består av spindelvevaktig, eterisk Lyssubstans som ikke kan bli påvist ved hjelp av vitenskapelige midler. De er imidlertid mer virkelige enn noen del av din fysiske kropp. For straks du gjenetablerer forbindelsen mellom ditt Hellige Sinn, ditt Hellige Hjerte og din Diamantkjerne Gudscelle, vil det bli en konstant strøm av Adamantine Partikler, så vel som relevant, avansert informasjon som kommer innenfra dine Minnefrø Atomer og også fra din Over-Sjel/Høyere Selv. Det er derfor det er så viktig at du gjenoppretter forbindelsen med Triaden av Gudsbevissthet: Det Hellige Sinn, det Hellige Hjertet og alle Fasettene i din Diamantkjerne Gudscelle.

Når du beveger deg inn i vibrasjonsmønstrene i den Femte Dimensjon, vil cellene dine, din eteriske kropp og aurafelt begynne en akselerert renselsesprosess. Ro og stillhet begynner i det laveste nivået i den Femte Dimensjon og styrkes i en ekstrem hastighet. Å vinne Guddommelig kraft og visdom, krevet at du beveger deg hinsides de massive overbevisningsmønstrene i den kollektive bevisstheten til menneskeheten og inn i harmoni med din Kosmiske Bevissthet, via de mange Fasettene til ditt Høyere Selv. Følelsesmessig stabilitet og mental anstrengelse er nødvendig, for med suksess å kunne krysse Opplysningsveien. Det er en LIKEVEKTSLOV som gjelder fra den Femte Dimensjon og over.

I korthet er den Sjette Dimensjon, Dimensjonen for udødelighet og en i høy grad utvidet Sjelebevissthet,
når du gjenoppretter forbindelsen med de høyeste nivåene til ditt Sjelepotensiale innenfor dette Underuniverset. Den Syvende Dimensjon er den endelige utviklingsgrensen for menneskeheten innenfor denne Underuniverselle opplevelsen. Det første undernivået (det laveste i frekvens) i den Åttende Dimensjon er UENDELIGHETSPORTEN, som du vil bli i stand til å kople deg på, når du vinner evnen til å integrere mer og mer av de høyere frekvensene. En nedsildringseffekt blir innledet når du vinner evnen til å få tilgang til hvert høyere frekvensnivå, hvorved meget små mengder av mer foredlet GudsLys begynner å strømme inn i din personlige søyle av Lys, og derved tilføyer Lys til ditt aurafelt og din Sjelesangs energivibrasjon. 

Menneskeheten er midt i et fantastisk kosmisk øyeblikk, av muligheter. Den Syvende Stråle av Guddommelig Lys, den Fiolette Flamme av transformasjon og renselse, gjennom utstrålingen fra elskede Erkeengelen Zadkiel og Lady Amethyst, strømmer ned på Jorden og menneskeheten for å hjelpe til i disse enestående tider med evolusjon og Oppstigning. De rensende vibrasjonsmønstrene til den Fiolette Flamme vil øke kraftig de neste årene, etter hvert som stadig mer avanserte Sjeler lærer å utnytte og projisere dens magiske, transformerende egenskaper.

Husk at hver Sjel på Jorden bærer et Gnist av det Guddommelige, innvendig. Du må holde deg hjertesentrert og Sjelefokusert når du tuner deg inn på ditt Høyere Selv med en Åndsinspirert Bevissthet, slik at dine handlinger og avgjørelser alltid er i tråd med den Guddommelige Plan.

Ønsker deg alt godt videre med din Åndelige Utvikling og Oppstigning, i de Flerdimensjonale Riker!

Klem Vigdis

PS! Innlegget er skrevet med inspirasjon og utdrag fra tidligere kanaliseringer fra Ronna Herman.