10. sep, 2020

Impulser i En Ny Tid

Flere og flere begynner å få en dypere forståelse av at menneskeheten og Moder Jord nå virkelig er på vei inn i en ny fase av utviklingen. Hvor Lyset intensiveres, oppmerksomheten skjerpes og menneskets bevissthet utvides til ikke kun å omfatte den fysiske verden.

I denne tiden løftes slørene mellom vår verden og noen av de store bevissthetene, som har deres eksistens i de indre lyssfærer. Dette skjer for å hjelpe oss til en dypere innsikt og erkjennelse av de guddommelige lover og utviklingsperspektiver. Dette skjer for å fremme samspillet mellom himmel og jord, mellom ånd og materie.

I denne prosessen vekkes og aktiviseres menneskets indre sanser, samspillet mellom sjel og personlighet, og samspillet mellom menneskets ytre og indre Jeg-identitet.

Guddommelig innsikt
Formålet med guddommelig innsikt er å erkjenne og forstå. Det er å våge å slippe sine fordommer, å gi plass for noe nytt. Det å bli stille, åpen og lyttende. Det er å gi plass for egen iboende innsikt.

Det er å åpne for innsikten som er gitt, som blir gitt, og som er på vei. Det er å være åpen for de som vet, de som ser, og de som vil hjelpe. Det er å være årvåken. Det er for å gi plass til innspill og samspill. Det er å hvile. Det er å være aktiv.

Det er hele menneskets spektrum inspirert av sjel og ånd, og av høyere bevissthetsplaner. Det er å gi plass til de som kjenner, og som har til oppgave å støtte og inspirere mennesker i deres liv og virke, relatert til høyere bevissthetsplan.

Guddommelig innsikt handler om inspirasjon, erkjennelse og hjertets hengivenhet. Å kunne skille mellom når det handler om personligheten eller når det handler om den guddommelige vilje, sjelens vilje og personlighetens vilje.

Gjennom guddommelig innsikt blir det mer naturlig å leve i samklang med sjelen og åpne seg for den guddommelige plan for livet, din utvikling og ditt virke. Det handler om vitalisering gjennom det guddommelig liv. Det handler om guddommelig kjærlighet og guddommelig bevissthet.

Mennesket må anerkjenne både ånd og materie, og samspillet mellom disse. Vi må anerkjenne Jeg’et og Monadens iboende lys og uttrykk, i og igjennom formens verden.

Å gå inn i Visdomsskolen, er å gå mot sitt eget indre lys. Det er å gå mot sin egen guddommelige innsikt, slik at den kan vekkes og bli en del av nåtiden. Det er å vekke noen hittil skjulte potensialer som venter på å utfolde seg. Det er en reise utenfor tid og rom, med mulighet for stadig nye erkjennelser.

For mange Lysarbeidere sover og må nå vekkes, og deres indre lyspotensialer blir medspillere i tanker, ord og handlinger. Tiden er kommet. Mye er blitt utsatt, men det er ikke lenger mulig. Nåtiden må prioriteres sammen med visjoner for fremtiden og åpne for potensialer fra fortiden.

Dagen i dag vil være en reise i tiden, slik det er registrert i den store bok. Hvert enkelt menneske har tilgang til Livets Bok gjennom sine egne notater om fortid, nåtid og fremtid. Hvert enkelt menneske må selv ta ansvar og være en åpner for seg selv og for andre, slik at de indre lyskrefter kan bli medspillere.

Å søke mot guddommen er å søke mot dens indre kjerne. Det er en vekkelse av ens egen indre identitet. Det er en vekkelse av potensialer, innsikt, kunnskap og visdom. Det er selve grunntonen som må estimeres, oppleves og anerkjennes. Uten den kan du ikke finne tilbake. Uten det kan du ikke være deg. Uten den kan du ikke utvikle potensialene dine. Uten den kan du ikke samhandle med Lysets toner, og du kan ikke samarbeide med grunnsubstansene i selve livets pulseren, utfoldelse og manifestasjon.

Du må selv utvikle deg til å være en skaper i nåtid og fremtid, og gjenkjenne din substans, tonene og dine små og store oppgaver. Mange veier kan tas for å oppnå dette, men det må gjøres gjennom erkjennelse av enkelhet og kompleksitet. Det må skje som et naturlig forløp, uten å nøle og med sikkerhet.

Tvilen er en motstander av ditt høyere selv. Det er en motstander mot selve livets utfoldelse. Det er en vekker av din egen indre motstand mot å utvikle potensialene dine, til gavn for helheten.

Vær stille og vit at du er den, du er og at Jeg er den, Jeg er.

Gud er; du er, Jeg er den del av det samme åndedrag, en del av livets samlede utfoldelse med samme sjel og sjelspotensiale, men med ansvar for det nære og de lysfrekvenser som pulserer i deg.

Guddommelig viten (kunnskap)
Visdomsskolene på de indre lysplaner er en del av menneskets undervisningstilbud i guddommelig viten. For de fleste er det kun mulig å besøke disse visdomstemplene i en bevissthetstilstand som ligger over personligheten. For de fleste er det ikke ønskelig, at disse besøkene og denne kunnskapen som åpenbares, blir tilgjengelig for dagsbevisstheten, fordi det vil kunne føre til frustrasjon og uenighet om noe som ikke kan diskuteres. Derfor er adgangen til de indre visdomstemplene begrenset av mennesket selv.

I denne tid skjer det så mange frekvensskifter i den menneskelige bevisstheten, at noen vil huske sine adgangskoder til et eller flere av visdomstemplene. For noen vil det skje at slørene mellom den menneskelige dagsbevissthet og den høyere lysbevissthet vil bli trukket til side, for at en mer direkte adgang kan finne sted til universet og som elementer i den spirituelle søken etter forståelse av livets mening og utvikling.

Kunnskap handler ikke kun om ytre viten, men i høy grad også om en indre viten og kontakt med livets høyere aspekter. For å (er)kjenne disse, må livet på det fysiske plan være levende og kanskje enda mer utfordrende, for å fremme flere aspekter i livets uttrykk i deg og i ditt forhold til mennesker omkring deg.

For å få en større erfaring og viten må man søke, oppleve, lese og studere. For å få guddommelig viten, må et samspill skje mellom personlighet og sjel. Hva gjør du for å fremme dette samspillet? Hva gjør du for å styrke din guddommelig innsikt og viten? Hva er din prioritet i livet? Hva er ditt livsformål? Hva ser du som din livsoppgave?

Guddommelig viten handler om erkjennelser av utviklingen på menneskeplan og på sjelens plan. Det handler om innsikter og gjenkjennelser av kunnskap som ikke umiddelbart er tilgjengelig via de vanlige sansene. Guddommelig viten innebefatter begreper som esoterisk lære, innsikt, forståelser og erkjennelser. Vi må erfare de livs- og utviklingsprinsippene som danner grunnlaget for utviklingen relatert til høyere bevissthetssfærer og de klodebevisstheter som inngår i utviklingen, ikke kun på Jorden, men mange andre steder i solsystemet.

De guddommelige aspektene ved kunnskap er synlige og likevel ikke. De er gjenkjennelige og likevel ikke. De ligger implisitt i allerede anerkjente sannheter og funn i den virkelige verden på det ytre plan.

Ikke nøl med å søke etter guddommelige sannhetsverdier og etter guddommelig viten. Den er, og det er opp til deg å gi slipp på usikkerheten din for å optimalisere funksjonene til ditt vesen og gi rom for guddommelig sikkerhet, kunnskap og erkjennelse.

Vær stille og lytt. Vær stille og vit.
Erkjenn nye og kanskje velkjente elementer i livets utvikling.


Gi plass for innsikter om ditt indre vesen, din indre kjerne, din guddommelige livsgnist og ånd, som en indre frekvens karakteristisk for ditt vesen.

Ingenting er tilfeldig, men det er rom for utvikling av individualitet og mangfold gjennom eksperimentell livsutfoldelse. Imidlertid vil visse grunnleggende prinsipper bli mer tilgjengelige og naturlige når tiden er inne og for de som er villige til å se gjennom slørene. Eksperimentell sikkerhet er et begrep som vil vinne terreng i ettertid, som et kjennetegn på Den Nye Tid og forberedelser til denne.

«Det spirituelle liv skal utfoldes i livet på Jorden. Menneskets spiritualitet skal utfoldes gjennom mennesket selv.»

DiamantLyset
Vigdis


Inspirasjon og utdrag fra boken
«Den Ny Tids Visdom – Bind 1»