19. aug, 2020

Jordens Indre Hjelpere

Livet på Jorden er et uttrykk for livet i universet, og har sine kvaliteter og læringsprosesser. Livet på Jorden er bare noen av de tusenvis av eksistensformer i universet, som utspiller seg under hjelp og oppmerksomhet fra utallige lyseksistenser. Det er mulig for et menneske å føle seg alene, men faktisk er intet menneske alene på noen som helst tidspunkt. Det kan være overlatt til seg selv i en periode og det kan føle seg avskåret fra andre. Når det skjer, er som oftest formålet at mennesket må dypere inn i seg selv, for komme i kontakt med egne indre resurser.

Menneskets sjel, som har sitt selvstendige liv, er ofte en inspirator og hjelper i livets mange situasjoner, og sjelen kan via indre impulser gi inspirasjon og veiledning til å takle en gitt situasjon, men det er også andre hjelpere i de jordiske sfærer av lys. For hvert menneske er det en kobling til Solenglenes rike, men ikke alle har en aktiv Solengel rundt seg. Først når mennesket har nådd et bestemt utviklingsstadiet, og er på vei mot det som kan kalles den 1. innvielse, våkner Solengelen og blir stadig mer aktiv. Da begynner den for alvor å vende sin interesse mot livets utfoldelse på Jorden, hvor den tidligere har fått mer av oppmerksomheten sin vendt mot andre oppgaver i universet.

Engler Som Hjelpere
Tallrike Lysvesener har konstant deres oppmerksom vendt mot Jorden, for å følge menneskene og observere utviklingen. Menneskets nærmeste hjelpere, er Englene. De er alltid rundt oss, og de er klare for når og hvordan de kan hjelpe oss til å komme nærmere solens vesen som lys, kjærlighet og varme, ved å hjelpe mennesker til å åpne seg for sin indre sol.

Englene lever tett på menneskene, men er ikke mennesker og kan aldri bli det. De vil alltid bevare sin indre spesielle lysstruktur, og den kan ikke utfolde seg i en menneskelig form. Imidlertid kan noen mennesker oppfatte seg selv som englevesener og oppleve at de er engler som er inkarnert på Jorden, men da er det vesener som har gått fra engleevolusjon til menneskeevolusjon. De har med seg noen av sine erfaringer fra tidligere eksistensformer som en engel, men når de først har sagt ja til menneskeevolusjonen, kommer de aldri tilbake til et virke som en engel. Da har de for alltid sagt ja til å inngå i andre evolusjoner, inkludert menneskeevolusjonen, som den utspiller seg på Jorden og deretter på andre planeter i universet.

Det Store Hvite Broderskap
Livet på Jorden leves under en intens bevågenhet fra indre bevissthetsplaner. Menneskenes nærmeste veiledere og inspiratorer er Det Store Hvite Broderskap, hvor det lever utallige vesener, som er tilknyttet den jordiske utvikling. Disse lysvesener kan ha forskjellig bakgrunn og utviklingsgrader. Felles for dem er, at de har viet deres liv og deres oppgaver til å hjelpe Jorden til å bli løftet i frekvens, for at Jorden en dag i fremtiden skal bli en hellig og lysende planet i solsystemet. Disse hjelperne lever i forskjellige lyssamfunn og lysbroderskap, som danner en form for brobygging mellom menneskene og andre eksistensformer i universet.

Gjennom Shamballa, Senteret hvor Guds vilje er kjent, flyter fra et sentralt fokuspunkt, dannet av kosmisk flytende krystallessens, de syv stråler, hver med sin farge, kvalitet og iboende visdom. De strømmer inn i de syv kosmiske altre i de hellige templer for hver av de syv stråler. Rundt disse syv fokuspunktene har det utviklet seg et samfunn og hellige haller, med mulighet for studier og fordypning i de universelle lovers komplekser og livets utvikling i universet. Her har det blitt dannet samfunn hvor lysvesener lever og studerer, både for å lære og forstå hvordan utvikling blir konsipert eller befruktet fra enda høyere lysplaner, og for å studere de store universelle livslover.

Ethvert lysvesen i et slikt samfunn lever i strålemesterens aura, og er derfor under konstant inspirasjon og veiledning bare gjennom strålemesterens lys. I tillegg kommer den veiledningen som kan gis av de lysbrødre og lyssøstre, som er tilknyttet stedet eller ashramen. Det er en konstant utveksling av lysfrekvenser og kvaliteter, innsikt og kunnskap. Alle har muligheten til å bli klokere og forstå mer og mer om utviklingen gjennom livet i en ashram. La deg dermed løftes og utvides i bevisstheten din, fordi Det Store Hvite Broderskap vil hjelpe deg med å komme deg videre, akkurat som de hele tiden overvåker hva som skjer på jorden. De søker hele tiden å inspirere politikere, økonomer, forskere og mange andre til å konstant aspirere og derved komme nærmere Lysets kjerne, hvor mangfold og innsikt kan utfolde seg.

Stjernefolk (Stjernemennesker)
Det Store Hvite Broderskap er en form for Jordens Indre Styre, som ledes av Den Kosmiske Kristus` bror, kjent som Kristus. Dette vesenet er en slags konge eller leder av Jorden der vi alle utvikler oss, og hvor vi alle lever i hans aura og i hans vesen. Han er en representant for Sollogos` vesen og Gud. Dermed er han også et slags overhode eller en lyssjef i forhold til de kosmiske brødrene og søstrene, som kalles stjernefolk, og som kan ha eksistensformer som ligner et menneske. Her kan vi anbefale deg å studere noen av de mange bøkene som er inspirert av stjernefolk eller fra romfolk. Det er mye sannhet i disse bøkene, men også noen forvrengninger og misoppfatninger. Den viktigste grunnen til dette er at det kan være vanskelig å beskrive hva som skjer i andre dimensjoner på en måte slik at det kan oppfattes av menneskene som bor på Jorden, med de begrensningene som nødvendigvis må være i bevisstheter, som er tilpasset jordiske lyssfærer.

Også blant stjernefolk er det utallige vesener, som fra forskjellige observasjonsstasjoner iakttar menneskene og livet på Jorden. De kan gripe inn når det er katastrofer eller utviklinger på vei, som ikke er i overensstemmelse med den høyere hensikt eller guddommelige plan for Jorden og dermed utviklingen i den galakse, som Jorden er en del av. De er imidlertid fullt klar over at det er mye spillerom i livet på Jorden, ettersom mennesket har blitt gitt den frie vilje og dermed har en viss rett til å eksperimentere for å få erfaring.

Noen av disse stjernefolkene kommer jevnlig tettere på Jorden, og mange av dem er faktisk inkarnert med det formål å hjelpe og inspirere utviklingen, samtidig med at de selv får erfaring gjennom sine egne liv og virke på Jorden. De aller fleste av de høyere utviklede stjernefolket har, i motsetning til englene, muligheten til å komme tilbake gang på gang til deres universelle kontinent eller utgangspunkt, og der la seg inspirere og veilede fra de kosmiske lover og innsikter.

Noen av romfolkene er mer nysgjerrige i forhold til Jorden, og de kommer primært til Jorden for selv å bli inspirert i deres utvikling. De lever ofte i en form for parallelunivers og kan derfor oppfattes som fiendtlige, fordi de ikke alltid forstår eller har innsikt i hva som er deres område og hva som er andres. Derfor kan de være grenseoverskridende på en måte som er mindre hyggelig for mennesker. De kan noen ganger skape en viss ødeleggelse, hvor de blander seg eller griper inn, der de ikke har tillatelse til å gripe inn eller kanskje mangler nødvendig oversikt og innsikt i hva som skjer.

Dette er tillatt i den universelle utviklingen på samme måte som når barn må gjøre opp sine erfaringer. Problemer oppstår bare når noen tillater seg å bli veiledet eller snarere villedet av eksistenser som ikke har den nødvendige innsikten, men som likevel kan ha visse forståelser. Dette kan sammenlignes med det faktum at barn noen ganger kan veilede og inspirere voksenverdenen uten å ha et naturlig overblikk. Barnet er på vei til å finne sin plass i sitt univers. Det er sakte med sikkert i ferd med å utvikle sitt territorium og sine verktøy for kommunikasjon med omverdenen, og har derfor ikke den samme oversikten og erfaringen som et menneske som har levd i 30-40 år eller mer.

Mye veiledning og inspirasjon gis kontinuerlig til menneskene fra Jordens indre hjelpere, men på samme måte som dette kontinuerlig blir gitt til barn, må barna, uavhengig av andres erfaringer, selv gå veien. Barnet eller mennesket må gå sin vei under inspirasjon og veiledning av kosmos og fra de hjelperne som stadig er til stede omkring jorden. Uavhengig av det faktum at det ligger mektige kunnskapsarkiver i de jordiske lyssfærer, insisterer mennesket på å ville gjøre sine egne erfaringer og kan kun i begrenset omfang overta kunnskap fra andre. Imidlertid ligger disse mektige kunnskapsarkiver overalt i sfærene, og hvem som helst står fritt til å innhente kunnskap og derved la erfaringer som ikke er deres egne erfaringer, bli inkludert som elementer i individets måte å takle livet på.

Indre Hjelpere
Jordens indre hjelpere er sjelden synlige. De arbeider i andre lyssfærer med sine særlige (spesielle) oppgaver i forhold til både Jorden, andre galakser og interplanetarisk virke. Noen av dem er imidlertid spesielt knyttet til Jorden og lever med den like intenst, som du selv er til stede i dine våkne timer. De kjenner og forstår menneskene. De kjenner den guddommelige plan, og de søker å hjelpe der det er mulig, men samtidig må mennesker også gjøre sine egne erfaringer.

Ethvert menneske har en hjelpeengel, som kan være en engel eller en deva, som støtter og hjelper, veileder og inspirerer på sitt plan, og som kan påkalle hjelp fra indre lysvesener i tilspissede eller avgjørende situasjoner i et menneskeliv.

De aller fleste mennesker er også knyttet til et indre lyssamfunn, og fra disse lyssamfunnene vil det også være hjelp å hente. Det kan være en lærer eller underviser fra tidligere tider, og som er en del av et lyssamfunn i universet eller en lysashram på en av de syv stråler. Når et menneske begynner å søke innover til de indre verdener og søker dypere forståelser av livets utvikling, vil nye åpninger stadig oppstå og ny innsikt vil bli gitt. Den indre læreren blir da mer tilstedeværende og aktiv, og livet på det fysiske plan vil ofte oppleves mer intenst.

Dette kan ganske enkelt betraktes som en antydning, som kan åpne dører og som kan hjelpe deg til å høyne din bevisstheten. Det er blitt gitt som hjelp til å åpne dører til Lysets verden for inspirasjon og som hjelp til at du oppleve ditt eget liv som en del av ikke bare en, men flere livssykluser.

Jorden er også en del av en mektig utviklingsspiral, av ukjent opprinnelse, og som fortsetter i uendelighet. Jorden er sin egen spiral, men samtidig et underelement (delelement) i flere lysspiraler som alle eksisterer samtidig, hvor det skjer en konstant utveksling av energi og informasjon. Disse lysspiralene overvåkes og intensiveres av kosmiske lysvesener, som fremdeles er ukjente på Jorden. De er uten navn, og de ligger utenfor begrepet tid. De er evige i sin eksistens og forutsetningen for all utvikling på Jorden og i universet. De er verken av denne verden eller av kosmos. De er kosmos. De er elementer i det kosmiske åndedrag, uttrykt som disse enorme galaktiske lysspiraler. De kan ikke måles eller iakttas. De er.

La det kosmiske liv pulsere i deg og i Jorden.

Slipp dine begrensinger og la deg løfte og inspirere, både i din hverdag og i din indre åpning mot universets uendelighet av lysplaner og lyseksistenser.


Gi deg selv lov til å være åpen i sinn og hjerte, mot alt det som ennå ikke kan åpenbares, men hvor det blir gitt visse antydninger.

Tillat deg å være uten ord og bare oppleve.

Ord kan være berikende, men også begrensende, fordi det er vanskelig med ord å uttrykke det ordløse, som ikke kan beskrives, men som kan oppleves med de indre sanser som ennå ikke er særlig (spesielt) utviklet på Jorden.

La ditt indre vesen få mer og mer plass, som en berikelse i personlighetens verden.

La din sjels toner klinge i ditt hjerte og i ditt vesen, som en indre hjelp og inspirasjon.

La dine hjelpere komme tettere på deg for å inspirere og kvalifisere dine toner til samspill med kosmos, og til samspill i den fysiske verden, for å fremme de indre toner i Jorden.

Hjelp Jordens vesen til å kunne utfolde seg i frihet for menneskenes manglende hensyn og forståelse.

Se Jorden som en levende organisme, et levende vesen.

Gå i samklang med din indre tone. Gi samklang med Jorden toner og med universets toner.

La ditt vesen utfolde seg som hjelp for dine nærmeste og for Jorden.

Ethvert menneske har Lyset i seg og ved å åpne for Lyset, åpne for kjærlighetens mange kvaliteter og fasetter. Dermed kan liver på Jorden utfolde seg i henhold til den guddommelige plan, og Jorden kan hjelpes til å bli stadig mer lysende og i samklang med sitt indre vesen. Dermed for også menneske hjelp til å komme i stadig større samklang med deres indre vesen og Jordens vesen.

La tonene spille og la dermed et indre liv utfolde seg i størst mulig samklang og harmoni med de ytre manifestasjonsformer.

Se deg selv som musiker: Stem ditt instrument og øv deg på å spille ditt instrument, for å fremme klangen og for fremme samspillet.


Utdrag fra boken
«Lad Solen Bryde Frem»

DiamantLyset
Vigdis